Co nowego na Podhalu ?

 
21.11.2014 / 16:00

Ślimak odpiera zarzuty! (artykuł sponsorowany)

KWW Doświadczenie i Zgoda, którego kandydatem na Wójta Gminy Szaflary jest urzędujący Pan Stanisław Ślimak, pragnie zwrócić uwagę na nieprawdziwe i nierzetelne informacje zawarte w programie wyborczym Pana Rafała Szkaradzińskiego, opublikowanym w gazetce wyborczej jego Komitetu Wyborczego.

Oto odniesienia do poszczególnych zagadnień programowych:

Komitet Wyborczy Pana Rafała Szkaradzińskiego twierdzi, że:Odniesienie Pana Stanisława Ślimaka, urzędującego Wójta Gminy:
W 2013r. na 26.172.847 zł Urząd Gminy pozyskał tylko 205 tys. zł z dofinansowań europejskich...W 2013r. tutejszy Urząd Gminy pozyskał 966 tys. zł , w tym 800 tys. zł. z unijnego PROW-u i POKL-u. Ponadto w 2012 roku pozyskał kwotę 3mln 615tys. zł., w roku 2011 kwotę 5mln 400tys. zł., w roku 2010 kwotę 4mln 186tys. zł., zaś w roku 2014 będzie to kwota 2mln 401tys. zł.
Razem ponad 16,5 mln złotych.
W planowanych dochodach budżetowych na rok 2014 zabezpieczono na wypłatę nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników oraz ewentualnych odpraw emerytalnych kwotę 212.000 zł...W planowanych wydatkach na 2014 r., a nie dochodach jak napisał Komitet Pana Szkaradzińskiego, zaplanowano odprawy emerytalne w wysokości 212 tys. i taki obowiązek na samorząd nakłada ustawa o pracownikach samorządowych.Odprawę emerytalną przyznaje się na podstawie art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 nr 223 poz. 1458 ze zm.)
Przedsiębiorczość, inwestycje, infrastruktura
Przedsiębiorcza gmina to nowe miejsca pracy. Na rozwój gminy ogromny wpływ mają ludzie aktywni. Wielu z nich to ludzie prowadzący działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy. Nasza gmina bardzo ich potrzebuje, bo bez ich firm nie będzie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, spadku bezrobocia. Dlatego należy zrobić wszystko, aby ich do naszej gminy przyciągnąć, a tym którzy już u nas działają służyć wszelką dostępną pomocą.W działalności samorządu obowiązują bardzo odmienne zasady w stosunku do biznesu prywatnego. Nawet biegły przedsiębiorca nie obejdzie pewnych zasad i reguł obowiązujących w sferze budżetowej. Z trudnością będzie się godził z faktem wcześniejszego planowania budżetu, jego podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, niezwykle długo trwających procedur projektowych i uzgodnieniowych, posiadania nawet na najmniejsze roboty pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, organizowania procedur przetargowych nie zaś wskazywania wykonawcy wg własnego uznania, a przy tym z faktem łatwego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Samorząd nie może sobie pozwolić na samowole budowlane lub niedochowanie poszczególnych procedur. Inwestowanie w biznesie prywatnym jest o wiele prostsze i szybsze.
Pomoc polegająca na zaoferowaniu lepszych i stabilnych warunków dla rozwoju firm niż te, które oferują sąsiadujące z nami gminyGmina sprzyja przedsiębiorcom i firmom, bo ustalone wiele lat temu w dolnym pułapie podatki, nie ulegają podwyższeniu.
Pomoc polegająca na przygotowaniu jasnej i kompleksowej oferty terenów przeznaczonych w gminie pod inwestycję.Gmina nigdy nie posiadała terenów, które mogłaby wydzielić pod inwestycje lub strefy aktywności gospodarczej. Na czyich zatem gruntach kandydat - Pan Szkaradziński przygotuje tereny inwestycyjne - na prywatnych?
Pomoc administracyjno - prawna na każdym etapie rozwoju firmy oraz skrócenie procedur administracyjnych do minimum.Stanowisko ds. działalności gospodarczej gwarantuje pełną obsługę administracyjną przy rejestrowaniu działalności gospodarczej i w czasie zmian w tej rejestracji. Pomoc administracyjno-prawna na każdym etapie rozwoju firmy, mając na uwadze setki działających firm w Gminie, jest realizowana w granicach możliwości prawnych. Nie taki też jest statutowy cel Samorządu. Ponadto skrócenie procedur administracyjnych nie zależy od Gminy ani od Wójta.
Promowanie gminy jako miejsca, w którym warto inwestowaćPrzykłady licznych biznesów i obiektów handlowych pokazują, że gmina jest pod tym kątem dobrze wypromowana.
Stwarzanie warunków i wprowadzanie ulg podatkowych dla nowo powstających obiektów gospodarczych.Ulgi dla nowo powstałych firm przysługują z mocy ustaw realizowanych przez budżet państwa. W gminie natomiast wprowadzone jest uchwałami Rady Gminy szereg ulg w poszczególnych rodzajach podatkowych, których skutki roczne sięgają ok. 1 mln 211 tys. złotych.
Wprowadzenie zmian w zasadach organizacji przetargów (transparentność, publikacja ofert, zasad oceny i rozstrzygnięć);Typowy slogan wyborczy.
Zmiany w zasadach organizacji przetargów może spowodować jedynie zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzeń towarzyszących. To te dokumenty prawne decydują o sposobie organizacji przetargów. Nie da się publikować ofert przetargowych z prostego powodu - oferenci na to nie wyrażają zgody chroniąc przed konkurencją swoje poufne informacje i dokumenty.
Wprowadzanie ładu przestrzennego;W tym kierunku są podjęte działania (studium w Bańskiej Niżnej + fragmenty wsi Szaflary przewidziane do objęcia Planem Przestrzennym). Ale jak kandydat - Pan Szkaradziński zaprowadzi ład przestrzenny w terenach już zainwestowanych? Zburzy budynki i na nowo je poukłada?
Organizowanie targów - wystaw gospodarczych, promocja produktu lokalnegoPrzedstawiciele gminy Szaflary biorą od dawna udział w targach, spotkaniach promocyjnych, wystawach.
We współpracy ze Starostwem Powiatowym dążyć do sukcesywnych remontów dróg;Drogi powiatowe już są wyremontowane. Trzeba zechcieć to zauważyć.
W oparciu o własne i pozyskane z zewnątrz środki budować nowe drogi i chodniki, nawierzchnie żwirowe pokrywać nawierzchniami asfaltowymi;Inwestycje drogowe każdego roku są realizowane i to w dużym stopniu (nawierzchnie żwirowe i asfaltowe). Trzeba zechcieć to zauważyć.
Liczymy, że dzięki tym działaniom zaczną powstawać nowe firmy, a wraz z nimi nowe miejsca pracy, co spowoduje, że docelowo budżet gminy zyska duże wpływy z podatku PITKandydat planuje ulgi podatkowe dla nowo powstałych obiektów gospodarczych i jednocześnie liczy na wpływy z podatku od nowo powstałych firm. W takim więc razie będzie chciał ściągać maksymalnie dużo pieniędzy z przedsiębiorców.
Oświata, kultura fizyczna i sport
Zadbajmy o przyszłość - dzieci i młodzieży. Ten punkt programu jest jednym z ważniejszych, bo edukacja oraz rozwój dzieci i młodzieży będą decydowały o przyszłości naszej gminy. Jest takie powiedzenie „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał". I to jest prawda. Musimy każdemu naszemu dziecku dać na start dobrą „wędkę". Tą wędką będzie właściwy profil moralny, wiedza i zaradność życiowa. Poza rodziną decydującą rolę odgrywać tu będzie szkoła i organizacje młodzieżowe.Program KW Dla Rozwoju Gminy Szaflary pana Rafała Szkaradzińskiego wskazuje, że do 2014 roku w gminie oświata, kultura fizyczna i sport nie istniały.
W Gminie Szaflary oświata, kultura i sport jednak istniały gdyż:
- wyniki egzaminów ze sprawdzianów i egzaminów są coraz lepsze,
- nauczyciele byli szkoleni z funduszy gminnych i ze środków projektowych.
- infrastruktura sportowa w szkołach spełnia warunki do rozwoju kultury fizycznej i sportu w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także do organizacji rozgrywek sportowych.
- we wszystkich szkołach są zatrudnieni przez dyrektorów fachowcy w zakresie wychowania fizycznego.
W zakresie rozwoju sportu powinni wspierać szkołę rodzice oraz działacze klubów sportowych, gdyż mają na ten cel środki finansowe. Rodzice nie mogą być zwolnieni z dbałości o swoje dzieci. Szkoła nie zastąpi domu rodzinnego, a nauczyciele nie zastąpią rodziców.
W oświacie zaszły duże zmiany prawne, kadrowe i organizacyjne po to, aby:
- było egzekwowane rzetelne wypełnianie obowiązków od uczących i pracowników obsługi,
- nie było nadużyć i zarobkowania na mieniu gminnym,
- walczyć o godność uczciwie pracujących nauczycieli i doceniać ich efektywność pracy,
- w szkołach były dobre warunki pracy i nauki.
DLA RODZICÓW I DOBREJ PRZYSZŁOŚCI ICH DZIECI - NIE WYSTARCZY DAWAĆ PIENIĘDZY.
Szkoły w takiej gminie jak nasza pełnią wiele funkcji oprócz edukacyjnej, są miejscem: spotkań dzieci, młodzieży, społeczników i wydarzeń kulturalno-oświatowych, więc musimy je wzmacniać i doinwestować. W naszej gminie organizacji młodzieżowych mamy stanowczo za mało. Z kolei istniejące powinny mieć do dyspozycji dużo większy budżet. Potrzebujemy większego wsparcia: klubów sportowych, muzycznych, harcerstwa, Caritasu, itd. Wszystko po to, aby dać dzieciakom możliwość rozwijania swoich zainteresowań.Jak to? To jednak coś działa, i to ludzie działają? Jak doinwestować? Przecież:
- Uczniowskie Kluby Sportowe całą swoją działalność prowadzą w ramach zadań statutowych szkoły. Dodatkowo otrzymują co roku dedykowane środków tylko na potrzeby tej wąskiej grupy uczniów.
- Ludowe Kluby Sportowe otrzymują co roku ogromne środki finansowe (ponad 120.000 zł) na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz na swoją działalność.
Zamierzamy organizować darmowe obozy naukowe;Były organizowane wyjazdy językowe na Euroweek.
Zamierzamy zwiększyć fundusz motywacyjny dla najlepszych nauczycieli;Funduszu nie trzeba zwiększać - trzeba tylko wiedzieć kto jest najlepszy. Corocznie nagradzamy nauczycieli.
Zamierzamy wydzielić dodatkowe środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnychZajęcia pozalekcyjne są bezpłatne, bo to zadania statutowe szkoły i szkoły są zobowiązane do ich organizacji wg potrzeb uczniów.
Zamierzamy wydłużyć pracy świetlic w szkołach do godz. 17.00 (tam, gdzie rodzice zgłaszają taką potrzebę);Świetlice dyrektorzy szkół organizują zgodnie z potrzebami rodziców. Rodzice współpracują ze szkołą i uzgadniają swoje potrzeby z dyrektorami szkół.
Zamierzamy wprowadzić do szkół bezpłatne pozalekcyjne zajęcia dodatkowe (typu taniec, gimnastyka artystyczna, karate, gry na instrumentach).Zajęcia pozalekcyjne zawsze są bezpłatne w szkołach. Proponujemy wprowadzić tyle zajęć i takie, które interesują dzieci. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w oparciu o zatrudnioną kadrę.
Stworzenie w każdej miejscowości placów zabaw i słowni na wolnym powietrzu.W 2014 roku zbudowano 8 placów zabaw przy szkołach w naszej gminie.
Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach;Każda ze szkół posiada w zależności od wielkości posesji przyszkolne boiska sportowe: trawiaste, utwardzone i ze sztucznym trawnikiem. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby ich modernizacji, bo są w dobrym stanie, chyba że zapadnie decyzja o pokrywaniu ich sztuczną nawierzchnią jaką stosuje się na „Orlikach”, co też można zrobić. Niezależnie od tego każda szkoła posiada salę gimnastyczną - mniejszą lub większą.
Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań;Takie zajęcia się odbywają - nie od dziś. Nie zawsze jednak cieszą się zainteresowaniem. Nie każdy uczeń chce przebywać całymi dniami w szkole.
Wprowadzenie do szkół zajęć dodatkowych z przedsiębiorczości połączonych z zajęciami praktycznymi (głównie dla gimnazjalistów);Tak, ale dla zainteresowanych. Jednak czy to nie jest materiał na szkołę średnią o profilu ekonomicznym?
Stworzenie klas integracyjnych (profesjonalna opieka dla dzieci niepełnosprawnych);Czy jest na to aż takie zapotrzebowanie? Temat wymaga analizy bo może się okazać, że nie ma w tym zakresie oczekiwań.
Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: psychologów, logopedów oraz rehabilitantów dla klas integracyjnych;Specjalistyczna opieka psychologów, logopedów i innych, tam gdzie jest zapotrzebowanie, już funkcjonuje.
Ustanowienie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów;Gmina nagradza uzdolnioną młodzież i zamierza nadal to robić rozszerzając tą gratyfikację o finansowe wsparcie talentów sportowych.
Organizacja klas sportowych;Żadna ze szkół, jak również kluby sportowe nie sygnalizowały takiej potrzeby do tej pory.
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez dofinansowywanie kursów specjalistycznych;Gmina dofinansowuje dokształcanie zawodowe nauczycieli w kierunkach, na które w danej szkole jest zapotrzebowanie. Nie będzie finansować kursów, które potem nauczyciel będzie wykorzystywał w szkołach poza Gminą Szaflary.
Stworzenie w każdej miejscowości placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu;Aby do tego doszło należy zakupić w każdej wsi grunt w dogodnym miejscu. Pytanie czy jest to absolutny priorytet w sołectwach?
Stworzenie miejsc, gdzie dzieci i młodzież mogliby się spotykać ( pozaszkolne świetlice prowadzone przez osoby organizujące zajęcia artystyczne);
Dopilnować tego, aby nie powstawały inwestycje naszym zdaniem bezsensowne , jeżeli budować to z głową , Sale gimnastyczne powinny być pełnowymiarowe, bo można na nich dodatkowo zarabiać.
Takie miejsca już są. To głównie nasze remizy OSP, które w każdej wsi pełnią funkcję Ośrodka Kultury i mogą być wykorzystane na pozaszkolne świetlice. Tak należy zrobić, tym bardziej, że kandydat Szkaradziński będzie pilnował, aby nie powstawały bezsensowne kolejne inwestycje, a to co już jest, zamierza wykorzystać do maksimum. Po co zatem planuje nowe obiekty? Nietrafiony jest zarzut wykonywania bezsensownych inwestycji. Która była niepotrzebna?
Czy taką gminę jak Szaflary będzie stać na utrzymanie bieżące wielkich sal/hal gimnastycznych?
Wybudowane w Zaskalu i Maruszynie Dolnej oraz w Szaflarach sale gimnastyczne są pełnowymiarowe.
Każdy powinien wiedzieć, że na obiektach wniesionych z dotacji unijnych, nie można prowadzić działalności zarobkowej, więc jak kandydat - Pan Szkaradziński chce na salach zarabiać?
Polityka społeczna i ochrona zdrowia
Postaramy się o zapewnienie stałej ogólnodostępnej opieki lekarskiej(pediatra musi być dostępny każdego dnia)W wyremontowanym w 2012r. budynku Ośrodka Zdrowia przyjmowanych jest miesięcznie średnio 1700 pacjentów leczeni są oni w warunkach spełniających surowe normy sanitarne Unii Europejskiej. Osoby niepełnosprawne mają pełny dostęp do wszystkich gabinetów (winda), zainteresowanych zapraszamy na stronę spgoz.szaflary.pl
Słuszne ze społecznego punktu widzenia postulaty zatrudnienia dodatkowych specjalistów zostaną zrealizowane niezwłocznie, w miarę możliwości Ośrodka Zdrowia i gdy tylko umożliwią to stosowne przepisy i polityka zdrowotna państwa.
W ostatnich trzech latach pracę w Ośrodku Zdrowia rozpoczęli specjaliści - dwóch specjalistów chorób wewnętrznych (interna), neonatolog (szczepienie noworodków) dodatkowy ginekolog ( 2-ch w poradni), diabetolog (cukrzyca).
Pacjenci mający skierowania na badania laboratoryjne mogą je realizować nie wychodząc z Ośrodka Zdrowia (punkt pobrań). Do końca roku będzie sfinalizowany zakup nowoczesnego aparatu USG.
Ośrodek funkcjonuje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a leczenie specjalistyczne jest odrębną strukturą w ramach finansowania przez NFZ.
Postaramy się o zapewnienie w Ośrodku Zdrowia dodatkowych specjalistów lekarzy (kardiolog, neurolog);
Postaramy się o ułatwienie dostępu do badań specjalistycznych (zaopatrzenie ośrodka zdrowia w specjalistyczne sprzęty ogólnodostępne dla pacjentów);
Postaramy się o Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Rodzice do tej pory pozostawieni byli sami sobie z niepełnosprawnymi dziećmi. Chcemy, aby powstało miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne będą rehabilitowane.
Kultura
Budowa Gminnego Centrum Promocji Regionalnych Wyrobów;W strategii Rozwoju Gminy Szaflary wraz z komplementarnym Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2017, w celu strategicznym nr 1 jest zapis o realizacji do roku 2017 Wielofunkcyjnego ośrodka informacyjno - kulturalno - promocyjnego Gminy Szaflary. To jest odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej, które Władze Gminy dostrzegają, jednak wciąż Gmina tkwiła w inwestowaniu w obiekty i przedsięwzięcia demokratycznie wskazywane jako ważniejsze. Kiedy taki ośrodek powstanie, przejmie obowiązki promocji, kultury, obsługi turysty, zrzeszania młodzieży i innych grup chcących rozwijać swoje zainteresowania.
Budowa Centrum Multimedialnego ogólnodostępnego dla każdego mieszkańca i każdego turysty;
Zorganizowanie i wypromowanie nowych masowych imprez;
Promocja lokalnych artystów, lokalnych wyrobów;
Zapewnienie pomieszczenia, gdzie lokalni artyści będą mogli prezentować swoje dzieła (chcę aby powstało zrzeszenie Gminnych Artystów i Cieśli, promujących regionalne wyroby);
Prawdziwa promocja Gminy Szaflary, reklama o zasięgu ogólnopolskim, uczestnictwo w targach turystycznych, dużo większe dofinansowania do kultury niż to miało miejsce do tej pory;
Samorząd obywatelski
Wprowadzimy budżet obywatelski dla każdego sołectwa, aby każdy mieszkaniec mógł zaproponować swoje pomysły i projekty.

Mieszkańcy gminy mają prawo do uczciwego samorządu.

- Urząd Gminy będzie instytucją przyjazną i służebną wobec Mieszkańców;

- Będziemy dążyć do zmniejszenia się wszechobecnej biurokracji;

- Będziemy zwalczać wszelkie przejawy kumoterstwa, marnotrawstwa i korupcji;

- Pragniemy przywrócić wpływ mieszkańców na istotne decyzje ich dotyczące oraz zintegrować społeczność Naszej Gminy (to tej pory bardzo niska frekwencja mieszkańców podczas zebrań wiejskich).

- Będziemy wspierać rolników, pragnących rozwijać agroturystykę, jako źródło ich dodatkowych dochodów.

W tej gminie nie będzie lepszych i gorszych sołectw. Bywają w naszej gminie sołectwa, o których władze gminy przypominają sobie, jedynie co 4 lata, podczas wyborów. Tam nie powstają nowe drogi, chodniki i kanalizacja pomimo, że mieszkają tam ludzie, którzy też płacą podatki i też się im to należy.
Budżet sołecki to nic innego jak budżet obywatelski. A ponieważ nie jest z „gumy” to oczywiście nie wszystkie projekty i pomysły się w nim znajdą. Obecny samorząd istnieje z wyboru mieszkańców i sugerowanie, że jest nieuczciwy jest nieprawdziwe i krzywdzące. Zarzut nieuczciwości należy uzasadnić. Na rzecz tego samorządu pracuje przecież bardzo wielu oddanych sprawie ludzi przez kolejne długie lata. Nie można podważać i przekreślać ich pracy. W Gminie Szaflary nic bez wiedzy mieszkańców się nie dzieje, a realizacja budżetu zaczyna się od realizacji ustaleń jakie zapadają na zebraniach wiejskich.
Na ograniczenie wszechobecnej biurokracji kandydat - Pan Szkaradziński nie będzie miał wpływu.
Znane kandydatowi przejawy kumoterstwa, marnotrawstwa i korupcji należałoby udokumentować i poddać ocenie do tego powołanym organom.
Samorząd Gminy Szaflary od początku wspiera, oczywiście w ramach obowiązującego prawa, rolników i rolnictwo. Nie zawsze jednak taka pomoc może być przekazana w sposób bezpośredni. Stosuje się zabiegi pośrednie, które choć pozornie nie są dedykowane agroturystyce, przynoszą one korzyści pośrednie tej grupie mieszkańców.
To nieprawda, że sołectwa są podzielone na lepsze i gorsze. W każdym sołectwie, każdego roku wykonuje się widoczne roboty. Sprawdza się przyjęta w momencie reaktywowania gminy w latach 90-tych, zasada demokratycznego ustalania kolejności dużych zadań inwestycyjnych. Nie da się w każdym sołectwie, każdego roku wykonywać dużych inwestycji. Realizuje się je zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Stąd też może być odczucie, że w którymś sołectwie jest przestój, ale przecież niedawno coś dużego tam niedawno powstało, a teraz kolej na inną wieś. Gmina bowiem ma 7 sołectw i w każdym z nich chce coś zrobić.
Publikowanie wyników głosowań, treści uchwał (z wyjaśnieniem), umów dot. środków publicznych, listy obecności radnych (na komisjach i sesjach). Chcemy po prostu, aby każdy mieszkaniec gminy Szaflary był świadomy co się dzieje z budżetem Gminnym;W tej sprawie musi się wypowiedzieć Rada Gminy. Wójt nie może na Radnych i na Radę Gminy nałożyć żadnego obowiązku, zwłaszcza takiego o publikowaniu kto jak glosował.
Ochrona środowiska i ekologia
- Poprawa zagospodarowania terenów zielonych w gminie;

- Uatrakcyjnienie naszego najbliższego otoczenia. Ogólna poprawa wyglądu naszych gminnych miejscowości. Nasadzenia krzewów i kwiatów wzdłuż głównych ulic. Wyznaczenie miejsc gdzie można usiąść i odpocząć;

- Promowanie alternatywnych źródeł energii.
Podniesienie walorów estetycznych miejscowości będzie tylko dopełnieniem już wykonanych dużych inwestycji drogowych. Nasadzenie krzewów i kwiatów wzdłuż głównych ulic będzie się musiało odbyć niestety ale na działkach prywatnych przylegających do dróg. Dodatkowo nasadzenia i pielęgnacja kosztuje. W czynie społecznym tego się nie da zrobić. Musi to wykonać specjalistyczna firma lub należy powołać do życia Zakład Gospodarczy. Czy Gminę na to stać?
Urzędujący Wójt Gminy - Pan Stanisław Ślimak w swoim programie wyborczym wskazuje na to, że przyszedł czas na Odnawialne Źródła Energii i takie inwestycje proekologiczne zamierza wdrażać w życie w nadchodzącej kadencji.
Aktywna i Nowoczesna Gmina - zielone światło dla stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP i Internetu
Wszystkie organizacje społeczne działające na terenie naszej gminy powinny dostawać wsparcie niezbędne do realizacji zadań ważnych dla gminy (np. imprez kulturalnych, sportowych, strażackich, oświatowych, itp.) i mieć zawsze zapewniony dach nad głową. Większość funduszy na ten cel jesteśmy w stanie pozyskać z dotacji unijnych.

Gmina powinna pomagać organizacjom chcącym skorzystać z dotacji unijnych, przy sporządzaniu wniosków i w zdobywaniu pieniędzy na pokrycie tzw. udziału własnego. Do tej pory Władze same miały z tym problem, więc nie mogły pomóc innym. Postaramy się to zmienić. Pomagaliśmy już zdobyć pieniądze z funduszy unijnych na budowę placu zabaw i siłowni przy kościele w Szaflarach, budowę kostki wokół kościoła na Bańskiej Niżnej, budowę kostki brukowej wokół kościoła na Bańskiej Wyżnej.

Większy nacisk chcielibyśmy też postawić na promowanie naszych lokalnych artystów. Podczas promocji Gminy nie powinno nigdy brakować naszych zespołów muzycznych oraz stoisk z naszymi kulinariami i rękodziełem.

Trudno również nie zauważyć, że w gminie mamy bardzo liczną grupę entuzjastów wszelakich sportów. Dotychczasowe wsparcie dla klubów (sekcji) sportowych jest dalece niewystarczające (i nie chodzi tu tylko o pieniądze). Musimy docenić i pomóc naszym mieszkańcom, bo to jest inwestycja, która zwraca się w 100 %.
Wobec próśb organizacji i grup społecznych Władze gminy nigdy nie są obojętne. Jest wsparcie finansowe, jest też wsparcie lokalowe, a jak trzeba to wsparcie w postaci pracy pracowników Urzędu Gminy czy szkół.
Gmina wychodzi naprzeciw organizacjom i stowarzyszeniom, które dzięki członkostwu Gminy w Euroregionie „Tatry” i Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania oraz przekazywanym tam niemałym pieniądzom składkowym i pożyczkowym z budżetu gminy, mogą występować do tych podmiotów o środki finansowe. Nie byłoby takiej możliwości gdyby Gmina ze struktur tych podmiotów wystąpiła. Każdy wnioskodawca powinien jednak wiedzieć o tym, że składając wniosek unijny musi zadeklarować tzw. wkład własny. I to na nim ciąży. Gmina w skrajnych przypadkach, kiedy na jakąś inwestycję pojawia się nagły konkurs - nabór, a inwestycji takiej nie ma w uchwale budżetowej, pieniędzy na wkład własny musi szukać poprzez przesuwanie pozycji budżetowych. Gmina udziela wkładu własnego do wniosków składanych przez szkoły i organizacje szkolne. Inne stowarzyszenia również korzystały z dotacji gminnej na pokrycie wkładu własnego projektów przez nie realizowanych.
Nie można zarzucić władzom gminy zaniechań w zakresie finansowania klubów sportowych. W roku 2014 na działalność LKS-ów przeznaczono kwotę 120 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż rok temu), tj.
- LKS Szaflary kwotę 85 tys. zł
- LKS „Skalni” Zaskale kwotę 35 tys. zł
W Zaskalu w tym roku oddano do użytku budynek szatniowo-socjalny wraz z otoczeniem i oświetleniem murawy wzniesiony za kwotę 552 tys. złotych.
Teraz każdy z klubów ma swoje zaplecze.
Gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, zwłaszcza tej uprawiającej sport i zapowiada w nadchodzącej kadencji wykonanie „Orlików”.
Jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne to w naszych jednostkach realizowane są każdego roku inwestycje remontowo-budowlane i są kupowane nowe samochody pożarnicze. Ostatnie takie zakupiono dla OSP Maruszyna, OSP Szaflary, OSP Pitoniówka. Kolejnym zakupem będzie samochód typu średniego dla OSP Zaskale.
Urzędujący Wójt Gminy - Pan Stanisław Ślimak w swoim programie wyborczym wskazuje na potrzebę objęcia jak największego obszaru gminy Internetem szerokopasmowym.


Słowo o rankingach samorządów:
Rankingi samorządów tworzone są w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę z jej mieszkańcami w sferze gospodarczej i społecznej. Są to takie wskaźniki jak:
1. Dochody własne na 1 mieszkańca
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca
6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców
7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców
12. Udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem
13. Ilość przyjętych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych
14. Wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca
15. Udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem
16. Współpraca z jednostkami pomocniczymi
17. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
18. Inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
19. Czy gmina powołała lub przynależy do lokalnych związków komunalnych lub stowarzyszeń
20. Czy gmina posiada plany zagospodarowania przestrzennego.

W rankingu gmin opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita, zostało sklasyfikowanych 100 gmin wiejskich. Na tej liście znajduje się 10 gmin na 182 z województwa małopolskiego, głównie położonych w obrębie miast metropolitarnych, takich jak Kraków, Gorlice czy Tarnów. Są to takie gminy jak: Zabierzów, Zielonki, Stryszów, Uście Gorlickie, Osiek, Limanowa, Łapanów, Gołcza, Trzciana oraz z Powiatu Nowotarskiego Czarny Dunajec.
W roku poprzednim większość tych gmin znajdowała się na liście „stu”. Dwie z nich, w tym Czarny Dunajec były poza setką. Nadmienia się, że ludność gminy Czarny Dunajec w rozpatrywanym roku 2012 wynosiła prawie 22 tys. osób, zaś budżet wynosił prawie 67 mln złotych. Na tej liście znalazły się gminy z wartością np. 15 czy 31 złotych pozyskanych środków unijnych na jednego mieszkańca, jest nawet gmina na wysokim 16-tym miejscu z pozyskanymi środkami unijnymi na jednego mieszkańca w wysokości zero złotych. To dowód na to, że pozyskiwanie środków unijnych nie jest i nie może być wskaźnikiem decydującym, wpływającym na ocenę pracy władz gminy.
Jednym z dwóch elementów badań rankingowych Rzeczpospolitej wykorzystanych do klasyfikacji gmin, były badania ankietowe, co daje podstawę domniemywać, że uzyskane w ten sposób informacje i dane mogą być niepełne, nierzetelne lub nawet przekłamane.

Natomiast Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, publikuje swoją listę jedynie 20-tu najwyżej notowanych samorządów województwa małopolskiego. Z okolicy znalazły się na niej jedynie miasta: Zakopane, Nowy Targ czy Szczawnica. Nie znalazła się w tej dwudziestce żadna gmina wiejska z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego czy suskiego, nie znalazła się również wysoko sklasyfikowana przez dziennik Rzeczpospolita gmina Czarny Dunajec.

Słowo o kolektorach słonecznych:
Tzw. solary do tej pory nie były zadaniami budżetowymi. Nie były one zapisane w budżetach w latach 2010-2013 i nie pojawiły się w budżecie na rok 2014. Radni przez te lata nie dyskutowali potrzeby realizacji inwestycji dotyczących instalacji solarnych. Nie było również dyskusji w tym przedmiocie na zebraniach wiejskich. Mając na względzie powyższe, uznać należy, że mieszkańcy Gminy Szaflary mają inne, ważniejsze oczekiwania. Mieszkańcy zgłaszali inne potrzeby i takie zostały przyjęte na zebraniach wiejskich, a następnie wpisane do budżetu gminnego. Następnie taki budżet jest przez samorząd realizowany.
Oczywiście nie wszystkie propozycje i pomysły mogą być przyjęte ze względu na ograniczone środki finansowe.
Kilka lat temu gmina przystąpiła do projektu pilotowanego przez Starostwo Powiatu Nowotarskiego w zakresie pozyskania dofinansowania na kolektory słoneczne. Wówczas pojawiały się duże niewiadome natury prawnej i technicznej, między innymi takie, czy można wydatkować pieniądze publiczne, w tym unijne na inwestycje na obiektach prywatnych, czy właściciele domów skłonni będą oddać w dzierżawę długoterminową dachy swoich domów, czy będą konieczne wzmocnienia konstrukcji dachowych i w związku z tym projekty konstrukcyjne, kto to sfinansuje, kto będzie serwisował instalacje, czy przy tych obostrzeniach inwestycyjnych, które inwestor publiczny musi spełnić, właścicielowi domu prywatnego wyjdzie taniej montaż kolektorów niż gdyby je zamontował samodzielnie. Wtedy na te wątpliwości nie było jednoznacznych odpowiedzi, po czym okazało się, że możliwy poziom dofinansowania wyniesie jedynie ok. 20%, co było zupełnie nieopłacalne. Po tym fakcie Starostwo Powiatowe zaniechało starań w przedmiocie kolektorów słonecznych.
Gmina Szaflary obserwuje działania okolicznych samorządów, które uzyskały dofinansowanie na kolektory słoneczne i które zobowiązane są do osiągnięcia efektu ekologicznego i zachowania trwałości projektu, co przy inwestycjach na mieniu prywatnym może okazać się trudne. Jeszcze nie wszystkie takie projekty zostały zrealizowane i chyba żaden nie podlegał kontroli Instytucji Wdrażającej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Niezależnie jednak od tego, wsłuchując się w głosy mieszkańców gminy, podejmiemy starania w nadchodzącej kadencji, pozyskania dofinasowania na montaż kolektorów słonecznych dla naszych mieszkańców lub innych instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii, np. pomp ciepła.

KWW Doświadczenie i Zgoda
Kandydat na Wójta Gminy Szaflary
Mgr inż. Stanisław Ślimak

21.11.2014 / 15:44

Przyszli radni powiatowi pod jednym szyldem. Krzysztof Faber: "Schodzimy ze szczebla partyjności"

NOWY TARG. Trzy komitety wyborcze, które wprowadziły do nowej Rady Powiatu swoich radnych zawiązały koalicję o nazwie "Wspólnie dla Powiatu". Informację przekazali przedstawiciele tych komitetów podczas konferencji prasowej.

Komitety Prawica Powiatu Nowotarskiego, Razem Podhale Spisz Orawa oraz Podhalanie zawarły porozumienie i stworzyły koalicję. Mając 18 mandatów będą rządzić w powiecie. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 11 mandatów, ale będąc poza koalicją - znajdzie się w opozycji. Jak mówili podczas konferencji prasowej przedstawiciele nowej koalicji - dwie główne "winy" Prawa i Sprawiedliwości to: struktura partyjna oraz brak ze strony PiS propozycji i chęci współpracy.

- Nasze komitety są bezpartyjne. Wszystkie kluby w pełnym składzie, czyli 18 radnych podpisało akces o pełnej współpracy. Każdy podmiot ma równe uprawnienia. Schodzimy ze szczebla partyjności. To się tutaj ludziom podoba, że odchodzimy od tego co "patria mówi". Rozmawialiśmy o tym już przed wyborami. Zresztą - niepotrzebnie się bronimy, bo nie musimy się bronić. Ponad 60 procent wyborców nas poparło i dało nam mandat zaufania. Nie jesteśmy niczemu winni, nikomu nic nie zabraliśmy. Chcemy działać dla dobra powiatu - mówił Krzysztof Faber. Nawiązując do wątku partyjności dodał: - Spotykamy się z człowiekiem i rozmawiamy z człowiekiem, a nie z kimś kto nie może brać odpowiedzialności za swoje działania, bo, partia "mu każe" coś zrobić. Mam swoje wcześniejsze doświadczenia i wiem jak to jest. Dlatego w pewnym momencie sam opuściłem szeregi swojej partii.

Decyzję KWW Podhalanie tłumaczył Władysław Tylka: - My przystąpiliśmy do ugrupowań prawicowych. Wszyscy byliśmy radnymi w poprzedniej kadencji i mieliśmy możliwość obserwowania pracy tych ludzi. Komitet Podhalanie został powołany jako struktura niezależna. Wiedzieliśmy, że ludzie nie lubią szyldów partii, że im nie odpowiadają wskazania partyjne. My słuchamy wskazań, ale Orkana, by nie być łachem partii - dodał.

- Patrząc na ten skład osobowo, to współpracujemy nadal z tymi samymi ludźmi - zauważył Bogusław Waksmundzki. - Mieliśmy nadzieję, że po wyborach uda się nam ułożyć tę współpracę na nowo i wspólnie tworzyć to, co przez lat funkcjonowało i udawało się realizować dla dobra powiatu.

Jak mówił - spośród nowych 18 radnych tylko 2 osoby są "nowe". B. Waksmundzki podkreślał, że inicjatywa wspólnego działania wyszła od kandydatów na radnych.

Na zarzut, że eliminując z władz powiatu Prawo i Sprawiedliwość - koalicja zlekceważyła wolę wyborców, którzy dokładnie wskazali na swoje upodobania prawicowe, Krzysztof Faber dodał: - Ale my jesteśmy prawicowi. Praktycznie wszyscy są prawicowi. Od Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnej propozycji współpracy, a nawet pojawiły się głosy, że "trzeba wszystko zmienić". Cztery lata temu też wszystkie ugrupowania były prawicowe. Zwróciłem się wtedy z propozycją współpracy i ją odrzucono. Teraz PiS nawet się z nami nie porozumiał, nie nie dali nam żadnej propozycji. Ani nam, ani żadnemu z pozostałych komitetów. Tych 18 osób nie chce się mieszać w rozgrywki partyjne.

Na pytanie dlaczego Podhalanie nie zawiązali koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, Władysław Tylka powiedział, że "koalicja z PiS byłaby niepewna i mogłaby się rozwalić w trakcie kadencji". - A poza tym PiS nie złożyło nam propozycji - podsumował.

Według zapowiedzi - starostą nowotarskim zostanie ktoś z najliczniejszego komitetu, czyli KW Prawica Powiatu Nowotarskiego. Wicestarostą - przedstawiciel Podhalan, urzędującym członkiem Zarządu - reprezentant KW Razem Podhale, Spisz, Orawa. Stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu proponowano Podhalanom, ale zrezygnowali i obejmie je ktoś z Prawicy Powiaty Nowotarskiego. Nie padły żadne nazwiska.

Dla przypomnienia - kandydaci do Rady z nowej koalicji:
KW Prawo i Sprawiedliwość - Grażyna Tylka, Jan Komorek, Katarzyna Kubasiak, Michał Borzęcki, Jacek Król, Stanisław Waksmundzki, Tomasz Turski, Maria Domagała, Julian Stopka, Ryszard Klamerus i Marian Leszczyński.

KW Prawica Powiatu Nowotarskiego - Jan Krzak, Jan Rataj, Józefa Guziak, Jan Kuczkowicz, Krzysztof Faber, Franciszek Sidełko, Leszek Świder.

KW Razem Podhale Spisz Orawa - Michał Glonek, Bogusław Waksmundzki, Tomasz Hurkała, Stanisław Żółtek, Piotr Holla, Marek Szarawarski.

KWW Podhalanie - Karol Skrzypiec, Maria Łojas-Jurkowska, Władysław Tylka, Jacek Stopka-Studencki, Bogusław Jazowski.

s/

21.11.2014 / 14:43

Ocieplanie poddasza produktem ze skały! (artykuł sponsorowany)

Dobranie odpowiednich produktów do izolacji poddasza to nie lada wyzwanie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie produktów ze skalnej wełny firmy ROCKWOOL.

Wełny TOPROCK SUPER i SUPERROCK spełniają najważniejsze kryteria jakie bierzemy pod uwagę izolując poddasze, między innymi:

  • Izolują termicznie dzięki niskim wartościom współczynnika przenikania ciepła (wartość λ od 0,035 W/mK) co zapewnia niskie rachunki za ogrzewanie,
  • Są niepalne – najwyższa klasa reakcji na ogień A1,
  • Sprężystość skalnej wełny ROCKWOOL sprawia, że jest bardzo łatwa w montażu, klinuje się sama między krokwiami i nie wymaga dodatkowego mocowania. Dzięki jej sprężystości łatwo uzyskać szczelną i ciągłą izolację, a przez to ograniczyć niebezpieczeństwo powstania mostków termicznych,
  • Są paroprzepuszczalne co zapewnia przyjemny i zdrowy mikroklimat pomieszczeń,
  • Są trwałe w trakcie eksploatacji – nie odkształcają się pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i nie osiadają. Nawet po kilkudziesięciu latach nie tracą swoich właściwości fizyko-mechanicznych
Wykonanie optymalnej izolacji bądź adaptacja poddasza niesie za sobą pewne koszty. Rozważając taką inwestycję warto jednak brać pod uwagę nie tylko komfort użytkowy, ale też oszczędności na rachunkach zimą. W ostatecznym rozrachunku okazuje się zazwyczaj, że jednorazowy wydatek zwraca się z nawiązką już po kilku sezonach grzewczych.

Firmy Modom Podhale do końca miesiąca organizuje specjalną promocję na produkty marki ROCKWOOL.
Aby skorzystać z promocji zapraszamy do oddziałów firmy Modom, lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 18 27 55 196.

 
21.11.2014 / 14:15

Oszustwa przy sprzedaży monet - również na Podhalu

W związku z powtarzającymi się w ostatnim okresie czasu oszustwami dotyczącymi sprzedaży monet za pośrednictwem osób posiadających konto na portalu aukcyjnym Allegro, nowotarska policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji tego typu ofert i ich bardzo dokładne weryfikowanie.

- W chwili obecnej odnotowaliśmy już kilka zdarzeń na terenie powiatu nowotarskiego - informuje podkom. Roman Wolski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. - Schemat działania zawsze jest ten sam. Sprawcy oferują pracę polegającą na pośredniczeniu w sprzedaży monet z ofertą 10% zysku dla sprzedającego. Koniecznym jest posiadanie konta na Allegro z pozytywnymi komentarzami, aby wzbudzić zaufanie pośród osób kupujących. Po dokonaniu transakcji osoba pośrednicząca otrzymuje wpłatę od osoby, która dokonała zakupu monet i po odtrąceniu swojej prowizji, pozostałą część kwoty przesyła na konto podane w korespondencji mailowej osobie będącej rzekomym właścicielem monet.

oprac. r/

21.11.2014 / 12:15

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szaflary! (artykuł sponsorowany)

Dziękuję Wszystkim za udział w Wyborach 16 listopada 2014 roku. Pięknie gratuluję Wybranym Radnym do Rady Gminy Szaflary, Rady Powiatu Nowotarskiego i Małopolskiego Sejmiku Samorządowego.

Z Waszej woli podjąłem przed laty odpowiedzialną funkcję Wójta Gminy Szaflary. Urzekli mnie mieszkańcy o twardych i stałych poglądach, a przede wszystkim gazdowskim zacięciu do podejmowania trudnych ale koniecznych zadań, często przekraczających możliwości odradzającego się po latach samorządu.

Zdecydowana wola i zgoda w działaniu przyniosły rezultaty w odbudowanych szkołach, podnoszonych przez nauczycieli kwalifikacjach oraz wzniesionych salach do ćwiczeń gimnastycznych. Tam gdzie teren pozwolił urządzono również przyszkolne boiska. Istniejące kluby sportowe w Szaflarach i Zaskalu dysponują zapleczami sportowymi.
Zainicjowałem program modernizacji dróg polnych, które ułatwiają prowadzenie gospodarstw rolnych.

Z mieszkańcami Bańskiej Niżnej wykonaliśmy pierwszą w Polsce instalację geotermalną. We współpracy z Nowotarskim Powiatem położono nowe nawierzchnie asfaltowe na wszystkich drogach powiatowych przebiegających przez naszą gminę, wybudowano nowe mosty w Szaflarach i Zaskalu. Urzekają wykonane centra Szaflar i Maruszyny. Wykonaliśmy przy każdej szkole place zabaw dla najmłodszych dzieci - przedszkolaków, a rozbudowane Przedszkole Gminne w Szaflarach w swych murach już przyjmuje prawie 100 dzieci z naszej gminy. Cieszą również dwa funkcjonujące prywatne przedszkola. To jest fundament i zarazem kapitał na przyszłość.
Dzisiejsza rzeczywistość to dorosłe życie pokolenia, które zachowuje w pamięci marne warunki lokalowe szkół, a dzisiaj dba o jak najlepsze wykształcenie swoich dzieci.

Zmodernizowany i wyposażony Ośrodek Zdrowia funkcjonujący jako placówka publiczna, a nie prywatna, zapewnia pomoc medyczną naszym mieszkańcom. Staraniem Kierownika placówki powiększa się oferta usług medycznych i zasób nowoczesnego sprzętu medycznego.

Często rozkrzyczani osobnicy obwieszczają, że Gmina za mało sięga po środki pomocowe, w tym europejskie. Tylko w tej ostatniej kadencji tych środków pomocowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych wpłynęło do naszego budżetu ponad 16,5 mln złotych. W roku 2013 Gmina Szaflary pozyskała 800 tys. środków unijnych (nie 205 tys. jak wytykają inni), co wraz z innymi pozyskanymi środkami krajowymi dało kwotę 966 tys. złotych.
W roku 2012 pozyskano kwotę 3 mln 615 tys. złotych, w roku 2011 kwotę 5mln 400 tys. złotych i w roku 2010 kwotę 4 mln 186 tys. złotych. W roku bieżącym 2014 natomiast uda się pozyskać 2 mln 401 tys. złotych.

Dokładnie obrazują to publikacje w Tygodniku Podhalańskim na gminnej kolumnie. Wnioski o te pieniądze sporządzali urzędnicy pracujący w naszym Urzędzie Gminy.

Nie możemy unicestwić podjętych wspólnie z Nowotarskim Powiatem zadań budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych we wszystkich miejscowościach.
Nie wolno zaniechać budowy wodociągu „Maruszyna Centrum” w Maruszynie, pamiętając przy tym o przygotowaniu dokumentacji na budowę sali gimnastycznej dla Maruszyny Górnej. Przyzwoitość jednak nakazuje ograniczenie wywożenia dzieci do przedszkoli i szkół w sąsiedniej gminie.
Małe boisko trawiaste na gminnej parceli przy Ośrodku Zdrowia umożliwia od lat zabawę usportowionym dzieciom, podobnie jak urządzony plac zabaw na podworskich gruntach przy Urzędzie Gminy w Szaflarach.
Te dwa przykłady pomagają, ale ostatecznie rozwiązaniem sprawy będzie działanie poprzedzone rozmowami w sołectwach, polegające na budowie tzw. „orlików” na posesjach szkolnych, zakupionych do tego celu gruntach lub na terenach funkcjonujących boisk sportowych .

Na rok 2015 przeznaczyliśmy do wykorzystania przez kluby sportowe następujące kwoty: dla LKS „Szaflary” kwotę 100 tys. złotych, a dla LKS „Skalni” Zaskale kwotę 55 tys. złotych.

Podejmiemy po raz drugi inicjatywę montażu kolektorów słonecznych oraz innych instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii jak np. pompy ciepła, dla zainteresowanych tym proekologicznym ogrzewaniem właścicieli posesji.
W przedłożonym projekcie budżetu Gminy na 2015 r wprowadziliśmy ulgi dla rodzin wielodzietnych „3+” z tytułu odpłatności za śmieci i te rodziny płacić będą 50% obowiązującej stawki tj. 3,00 złote na miesiąc od osoby za odpady segregowane.
Podjęte są również decyzje o budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Topory w Bańskiej Niżnej jako uzupełnienie brakującego jeszcze nieskanalizowanego obszaru wsi a gdzie widoczny jest znaczny ruch turustyczny.
Będziemy kontynuować rozpoczęte z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie zadanie likwidacji Barszczu Sosnowskiego.
Podejmiemy starania o ogólnodostępny internet szerokopasmowy dla mieszkańców Gminy.
Rozpoczniemy akcje promocyjną zmodernizowanych przez Gminę Szaflary dróg polnych-rolniczych i niektórych asfaltowych, jako szlaków do turystyki rowerowej i spacerowej – Nordic Walking.
Utrzymamy dotychczasowe i będziemy wytyczać nowe zimowe trasy do biegów narciarskich.
Wydam polecenie, aby w porze zimowej drogi boczne niższej kategorii utrzymywane były „na biało”.
Jako Wójt Gminy będę wnioskował do Rady Gminy o finansowe wsparcie trenującej, utalentowanej młodzieży i o nagrody dla niej za wybitne osiągnięcia sportowe. Utrzymam nagradzanie uczniów zdolnych z najlepszymi wynikami w nauce oraz ich nauczycieli.
Będę również wnioskował do Rady Gminy o utrzymanie ulg podatkowych dla właścicieli domów z ogrzewaniem ekologicznym.
Podejmiemy wspólne starania, aby na powrót mieszkańcy Gminy Szaflary mieli bezpłatne wejście na obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Stopniowo i sukcesywnie obszary atrakcyjne pod względem budowlanym obejmować będziemy planami zagospodarowania przestrzennego i w tej sprawie będę wnioskował do Rady Gminy.
Będę kontynuował działania obronne mienia gminnego, a gdy zajdzie potrzeba stanę przed Sądem tak jak do tej pory to czyniłem.
Będę wspierał oddolne inicjatywy mające na celu promocję Gminy, poszczególne wsie i mieszkańców, realizowane poprzez różnorodne imprezy kulturalne, sportowe, promocyjne.
Wdrożymy działania, aby wydane w ostatnim czasie informatory gminne, albumy „Gmina Szaflary w obiektywie” i inne gadżety promocyjne Gminy ubogacić kolejnymi pozycjami, a w szczególności z nadejściem nowego roku budżetowego zlecimy zaprojektowanie i wykonanie widokówek/pocztówek o Gminie Szaflary i poszczególnych jej miejscowościach.

Gmina zapewnia corocznie środki finansowe dla ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a na najbliższą kadencję podjęto zobowiązanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zaskale.
Podjęto ustalenia w zakresie organizacji od lata przyszłego roku obozu dla około 200 harcerzy i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych funkcjonujących w gminie, przeznaczając na to zadanie kwotę 70 tys. złotych.

Jeżeli powierzycie mi Swój głos, to moja niekwestionowana konsekwencja i skuteczność, oraz doświadczenie zawodowe, będzie gwarantem wykonania wyżej przywołanych planów oraz innych zamierzeń inwestycyjnych nałożonych kolejnymi uchwałami budżetowymi i dokumentami strategicznymi obowiązującymi w Gminie.

Proszę o udział w drugiej turze Wyborów na Wójta Gminy Szaflary w dniu 30 listopada 2014 roku. Z tą prośbą zwracam się także do tych, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w pierwszej turze Wyborów.
Nie zapomnijcie zabrać ze sobą Dowodu Osobistego.
Jeśli w natłoku urzędniczych obowiązków kogoś z Szanownych Państwa czymś uraziłem, to szczerze przepraszam.


Pozostaję z szacunkiem prosząc o Wasz głos.

Stanisław Ślimak
Kandydat na Wójta Gminy Szaflary.

21.11.2014 / 11:57

Zaginięcie 17-latki

Rodzina i policja poszukują 17-letniej Anety Stoch z Odrowąża.

- 7 listopada nastolatka wyszła z domu do szkoły i do chwili obecnej nie powróciła, nie nawiązała też kontaktu z rodziną - informuje podkom. Roman Wolski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Rysopis zaginione: wzrost ok. 175 cm, waga 80 kg, tęgiej budowy ciała, twarz owalna, włosy długie, oczy niebieski, nosi okulary.

W chwili zaginięcia ubrana była w płaszcz koloru czarnego, spodnie czarne, buty popielate zapinane na zamek.

Osoby, które maja wiedzę na temat zaginionej proszone są o kontakt pod numerem Tel: 18 26 10 445; 18 26 10 400 lub tel do najbliższej jednostki policji 997.

oprac. r/

21.11.2014 / 11:39

Ratownicy górscy z Chorwacji przyjechali na Podhale

Na Podhalu gości grupa ratowników górskich HGSS z Chorwacji. Ratownicy, którzy uczestniczą w seminarium szkoleniowym w Grupie Podhalańskiej GOPR w Rabce-Zdroju, odwiedzili też Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu.

W Nowym Targu zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania pierwszej i jak na razie jedynej w Polsce Nieetatowej Policyjnej Grupy do Działań Poszukiwawczych działającej przy nowotarskiej komendzie. Jak sami przyznali, nigdzie jeszcze nie spotkali się z podobną inicjatywą.

Powołanie w 2011 roku „Nieetatowej Policyjnej Grupy do Działań Poszukiwawczych” miało na celu usprawnienie podejmowanych działań przez policję w przypadkach zaginięć w górach.

- Trzeba dodać, że na chwilę obecną taktyka stosowana przez Nieetatową Policyjną Grupę do Działań Poszukiwawczych wspólnie z Grupą Podhalańską GOPR angażuje mniejsze siły i środki w podjętych działaniach poszukiwawczych. Jednocześnie jest zdecydowanie bardziej skuteczna, niż angażowanie wielkiej ilości sił do realizacji działań poszukiwawczych stosowanych do tej pory przez policję - przypomina podkom. Roman Wolski, rzecznik nowotarskiej policji.

oprac. r/ źródło: KPP Nowy Targ

 
21.11.2014 / 11:34

Okradli mieszkanie

Do zakopiańskich policjantów zgłosiła się przedstawicielka Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, która poinformowała o kradzieży. Z mieszkania przeznaczonego dla młodzieży rozpoczynającej dorosłe życie zniknęło niemal całe wyposażenie- fotele, okap kuchenny, telewizor, odkurzacz, kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, lodówka, czajnik, pralka, meble itp. rzeczy o łącznej wartości około 9 tys. zł.

- Podejrzenie padło na parkę, która pomieszkiwała za zgodą 19-latki w tym mieszkaniu. Policjanci szybko ustalili adres zamieszkania pseudo przyjaciół. Chłopak zatrzymany został w Kościelisku a dziewczyna w Zakopanem. Oboje już usłyszeli zarzuty kradzieży wyposażenia mieszkania. Policjanci odzyskali większość skradzionych rzeczy. Niebawem wrócą one do prawowitego właściciela - informuje asp. szt. Roman Wieczorek z KPP w Zakopanem. - Piotr D. lat 22, i Małgorzata J. lat 25 za kradzież mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny.

oprac. r/ źródło: KPP Zakopane

 
21.11.2014 / 11:01

Miał trzy promile i jechał autem przez wieś

Policjanci z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej zatrzymali w Leśnicy nietrzeźwego kierowcę - 36-letniego Piotra M. z Bańskiej Niżnej. Badanie wykazało, że kierowca Fiata Panda ma prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu, a na koncie wyrok za... jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

- Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości mieszkańcowi Bańskiej Niżnej grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat oraz grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Odpowie również za złamanie zakazu sądowego - informuje asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

r/

 
21.11.2014 / 08:44

Podano wyniki wyborów Sejmiku Województwa Małopolskiego

Podhale będzie miało czterech reprezentantów w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Są to Marek Wierzba ze Skawy (PiS), Jan Hamerski ze Szczawnicy (PiS), Barbara Dziwisz z Raby Wyżnej (PO) i Stanisław Barnaś z Nowego Targu (PSL).

Poza Barnasiem do sejmiku dostali się dotychczasowi radni.

r/

21.11.2014 / 08:10

Dyr. MZWiK: "Woda z wodociągu pochodzi wyłącznie ze studni głębinowych"

NOWY TARG. "Woda dostarczana do Naszych Klientów z wodociągu miejskiego będącego w zarządzie MZWiK w Nowym Targu, pochodzi wyłącznie ze studni głębinowych" - zapewnia Wojciech Kniotek. Dyrektor MZWiK dodaje: "cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych w Nowym Targu nie jest najwyższa Polsce".

Od dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji otrzymaliśmy wyjaśniania na temat jakości wody pitnej oraz cen za wodę i ścieki. To - jak wyjaśnia dyr. Kniotek reakcja na komentarze naszych Czytelników. W przesłanym nam liście czytamy:

"W związku z wielokrotnie powtarzającymi się, w rozlicznych komentarzach pod artykułami dotyczącymi wyborów samorządowych, wątpliwościami o rzekomym mieszaniu wody w wodociągu miejskim w Nowym Targu z potoku Biały Dunajec i studni głębinowych, informuję, że:

woda dostarczana do Naszych Klientów z wodociągu miejskiego będącego w zarządzie MZWiK w Nowym Targu, pochodzi wyłącznie ze studni głębinowych.

Woda wydobywana jest z 18 studni o głębokości od 25 do 45 m ppt., z ujęć „Równia Szaflarska-Bór”, „Podhale” b.NZPS , „Grel”, „Na Skarpie”, „Na Bazie” - os. Konfederacji Tatrzańskiej koło bazy MZK. Aktualnie w fazie podłączenia do sieci są dwie nowo wywiercone studnie, zlokalizowane na os. Bór i w lesie położonym wzdłuż ul. Ludźmierskiej obok firmy JANAS.

Woda z tych ujęć nie jest poddawana żadnym procesom uzdatniania. Okresowo w celu zabezpieczenia końcówek sieci przed samoistnym pogorszeniem jakości i ewentualnym wystąpieniem skażenia na skutek długotrwałego zastoju wody w końcówkach sieci, poddawana jest ona dezynfekcji podchlorynem sodowym oraz stosuje się płukanie sieci.

Cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych w Nowym Targu nie jest najwyższa Polsce.

Łączna cena wody i ścieków dla gospodarstwa domowego i podobnych odbiorców plasuje Nowy Targ w okolicach 90 miejsca w Polsce wśród ponad 800 miast i wsi notowanych na portalu www.cena-wody.pl .

Można oczywiście również zarzucić, że nie jest ona w strefie tych niższych, ale należy przy tym wziąć pod uwagę, że składa się na to wiele uwarunkowań techniczno-ekonomicznych i makroekonomicznych, takich jak bezwzględna konieczność utrzymania sprawności istniejącej infrastruktury Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach w perspektywie wieloletniej, korzystanie przez wielu mieszkańców, szczególnie tzw. starego miasta , jak również wielu przedsiębiorców z wybudowanych we wcześniejszych latach studni, wzrost kosztów dostawy wody do współcześnie realizowanej zabudowy rozproszonej-jednorodzinnej, wysokie koszty towarzyszące remontom i modernizacjom sieci zlokalizowanych w drogach i inne.

Są to problemy na długą dyskusję, niemożliwe do wyjaśnienia na łamach portalu internetowego, podnoszone corocznie w toku uchwalania taryfy opłat za wodę i ścieki.

Podobnie również na wysoki poziom kosztów ogólnych oczyszczania ścieków, mają wpływ: przyjęta technologia oczyszczania ścieków, wysokie koszty zagospodarowania osadów ściekowych, skratek, piasku, tłuszczu powstających w trakcie procesów oczyszczania ścieków, jak również znaczący udział ścieków dowożonych oraz niepodczyszczanych ścieków przemysłowych. Ustalone stawki cen za nieczystości ciekłe dowożone z szamb, a właściwie należałoby powiedzieć za zagęszczone osady i odpady przemysłowe oraz stawki opłat uzależnione od rzeczywistego składu i ładunku ścieków, mimo, że postrzegane jako wysokie są adekwatne do jakości ścieków, częstokroć o składzie takim, że większość oczyszczalni w Polsce w ogóle by ich nie odebrała.

Celem osłony mieszkańców miasta przed ponoszeniem tych wyższych, niż w innych miastach kosztów, Rada Miasta w ramach kompetencji ustawowej, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala corocznie dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych.

Dla bardziej zainteresowanych tematyką polecam informacje zawarte w taryfie oraz cenniku opłat za odbiór dowożonych nieczystości ciekłych na stronie www.mzwik.nowytarg.pl/ceny wody i ścieków, gdzie podano jak cena ścieków zależy od ich składu i jakości, co wyklucza możliwość przenoszenia opłat za oczyszczanie ścieków o wysokim poziomie zanieczyszczeń na grupy tzw. przeciętnych użytkowników tj. gospodarstwa domowe, instytucje oświaty i kultury, urzędy, placówki opieki zdrowia, szpital, handel, usługi i drobną wytwórczość itp., stanowiących największą ilościowo grupę odbiorców wody i dostawców ścieków.

Wojciech Kniotek, dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu".

---
Wytłuszczenia w tekście pochodzą od Autora.

s/

20.11.2014 / 21:57

Grzegorz Watycha: "Mam potencjał. Mam doświadczenie" (spotkanie z mieszkańcami)

NOWY TARG. Blisko trzygodzinne spotkanie Grzegorza Watychy z mieszkańcami - w dużej mierze poświęcone było konkretnym tematom i problemom nowotarżan. Ale był też czas na prezentację żartobliwych wyborczych rymowanek. Z szansy na rozmowę z kandydatem na burmistrza skorzystali m. in. przedstawiciele dwóch innych komitetów wyborczych.

Grzegorz Watycha szczegółowo omówił swój program, podając przykłady sytuacji, czy dotychczasowych działań Urzędu Miasta, które należy zmienić, lub co najmniej - usprawnić.

Była mowa zarówno o jakości wody pitnej, jak i sposobach pozyskiwania środków pozabudżetowych, czy sposobach przygotowywania obszarów pod inwestycje i opracowania takiej oferty dla inwestorów, by miasto było atrakcyjnym partnerem dla biznesu, bez szkody dla lokalnych przedsiębiorców.

Duży nacisk położono na komunikację, system dróg - ich budowę i modernizację istniejących. Kandydat na burmistrza zapewnił, że ma więcej pomysłów, które zamierza wprowadzić.

Na przykładzie starostwa powiatowego (gdzie jest sekretarzem) wskazał na sposoby rozwiązywania różnych problemów oraz korzystania z możliwości dofinansowania miejskich inwestycji.

Mówił o szkolnictwie, zajęciach dodatkowych dla uczniów, znoszeniu sztucznych barier administracyjnych. - Zapewniam, że nikt z nauczycieli nie będzie pracował za darmo i po godzinach. Poszerzenie oferty dla uczniów to szansa na dodatkowe pieniądze, ale także na zatrudnienie tych nauczycieli, którzy teraz pozostają bez pracy - mówił.

- To jest spotkanie dla tych, którzy się wahają na kogo mają oddać głos, bowiem w pierwszej turze odpadł ich kandydat. Staram się o Państwa poparcie, ale nie jest moim celem okupowanie stanowiska burmistrza, tylko doprowadzenie do współpracy i większego porozumienia między miastem i powiatem. Miasto oczywiście teraz współpracuje z powiatem, ale jest to taka "szorstka przyjaźń", która nie pozwala na konkretne działania. A można wspólnie zrobić więcej i taniej, niż to ma miejsce obecnie - tłumaczył Grzegorz Watycha.

Mieszkańcy zadawali pytania o jakość powietrza. "Wodę można kupić w butelce, ale czystego powietrza się nie kupi. Jak słyszę o tych planach ściągnięcia turystów, korzystania ze ścieżek rowerowych, szlaków czy tras narciarskich, to sobie myślę, że będziemy chyba biegać, spacerować i jeździć na rowerach w maskach gazowych" - zauważyła jedna z uczestniczek spotkania. W odpowiedzi usłyszała o zamiarach wprowadzenia ekologicznych sposobów ogrzewania.

Pojawił się wątek spłaty zadłużenia miasta, zrzeszania się przedsiębiorców, rozwinięcia formuły Jarmarku Podhalańskiego, organizacji innych imprez, które byłyby zarówno ofertą dla mieszkańców, jak i wabikiem dla turystów, a także modernizacji Miejskiej Hali Lodowej i rozbudowy jej o część hotelową oraz handlową.

Padło także pytanie o współpracowników oraz potencjalnych wiceburmistrzów. - Nie zajmuję się układaniem listy personalnej, ani rozdzielaniem stanowisk. Nie podam żadnych nazwisk. Przypominam, że wybory się jeszcze nie skończyły. Jeszcze ich nie wygrałem. Na razie jestem w drugiej turze - odpowiedział kandydat na burmistrza, a uparcie dopytywany dodał: - Z różnymi ludźmi chcę współpracować. Na pewno będą to fachowcy. Zastępcą powinien być inżynier, osoba z wykształceniem i przygotowaniem technicznym. A drugi wiceburmistrz? Cóż, mam swoje doświadczenia i nie wiem, czy musi być drugi zastępca.

- Mam potencjał. Mam doświadczenie. Nie jestem gorzej przygotowany do funkcji burmistrza, niż obecny - gdy zaczynał. On uczył się na "żywym organizmie", a ja przychodzę już z bagażem doświadczeń - zakończył spotkanie G. Watycha.

Głos zabrał także Norbert Rapacki. Były kandydat na burmistrza sparafrazował słowa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, mówiąc: - Nie pytaj, co Watycha może zrobić dla ciebie, ale - co ty możesz zrobić dla Watychy. Wierzę, że Grzegorz Watycha będzie burmistrzem, ale trzeba mu pomóc. Musimy się zmobilizować i iść do wyborów. Oni (zwolennicy drugiego kandydata, Marka Fryźlewicza - przyp. red.) mają motywację. Namawiam państwa, by porozmawiać ze swoimi znajomymi i przekonać ich, żeby wzięli udział w niedzielnym głosowaniu - apelował N. Rapacki. Aktywni w dyskusji byli także członkowie komitetu Jolanty Bakalarz, czyli KWW Na Rzecz Lepszej Przyszłości Nowego Targu.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami organizowane przez KWW Nasze Miasto odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 15.oo w budynku Nadleśnictwa na Kowańcu.

Debaty obu kandydatów na burmistrza Nowego Targu, czyli Marka Fryźlewicza oraz Grzegorza Watychy odbędą się jutro w Ratuszu (rejestrowana przez Radio Kraków) oraz w poniedziałek w Zakopanem (rejestrowana przez Tygodnik Podhalański). Żadne z tych spotkań nie przewidują obecności publiczności. Pierwszej można będzie posłuchać w radiu (o godz. 14.oo), drugą - śledzić w internecie.

Planowane jest także spotkanie w przyszłym tygodniu obu panów w Euroregionie Tatry, ale nie podano żadnych szczegółów.

s/ zdj. Michał Bachulski

 
20.11.2014 / 15:05

Wysocy funkcjonariusze policji kupowali drogie auta u podhalańskiego dealera. Prokuratura: nie było nieprawidłowości

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego "związku korupcyjnego" przy organizacji przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji konferencji międzynarodowej w Hotelu Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej.

Prokuratura, jak poinformował Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji, umorzyła śledztwo "wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego".

Półtora roku temu Gazeta Polska Codziennie i Wprost podały, że inspektor Rafał Łysakowski, który miał wówczas wprowadzać reformy w Komendzie Głównej Policji, nabył w dwuznacznych okolicznościach luksusowe auto od podhalańskiego biznesmena, który organizował duże imprezy dla Komendy Głównej Policji. Gazety pisały, że inspektor Łysakowski kupił luksusowego volkswagena CC w podhalańskiej firmie Autoremo. Policjant użytkował auto dealera (warte ponad 113 tys. zł), a właścicielem samochodu stał się po kilku miesiącach. Dealer, jak podano, jest tymczasem współwłaścicielem luksusowego hotelu Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej, w którym biuro kierowane przez Łysakowskiego organizowało konferencje dotyczące bezpieczeństwa.

Półtoraroczne śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Ostatecznie śledczy uznali, "iż wybór Hotelu Bukowina nastąpił w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z procedurami postępowania przetargowego. W toku śledztwa nie stwierdzono również istnienia związku pomiędzy zamówieniami publicznymi KGP, a dokonaniem przez wspomnianych funkcjonariuszy Policji zakupu pojazdów w firmie Autoremo" - poinformował dziś Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.

oprac. r/

20.11.2014 / 14:09

Niezgoda: "Elementy kampanii negatywnej puszczam w niepamięć"

- Mam nadzieję spełnić oczekiwania moich wyborców i przekonać do siebie osoby, które zagłosowały na moich konkurentów - mówi Grzegorz Niezgoda, po raz kolejny wybrany na burmistrza Szczawnicy.

W Pańskim programie wyborczym była kontynuacja dotychczasowych działań, ale czy z programów, które pojawiały się w programach pana dotychczasowych konkurentów, było coś, co Pana zdaniem może przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Szczawnica i co mógłby Pan wykorzystać?

G.N.: - Na spotkaniach wyborczych w poszczególnych okręgach przedstawiałem swój program wyborczy. Wiele zagadnień to kontynuacja dotychczasowych działań, ale też nowe pomysły. Sprawując przez dwie kadencję funkcję burmistrza Szczawnicy przyjąłem kierunki działania, których realizacja jest czasochłonna i trwa latami. Można wymienić chociażby tematy związane z planami zagospodarowania przestrzennego w których też jest przedstawiona pewna wizja rozwoju, sprawę gazyfikacji, ograniczania niskiej emisji, projektów związanych z ośrodkiem zdrowia, czy kontynuacją rozbudowy wodociągów i zakończenia kanalizacji naszej gminy. Jestem otwarty na współpracę z moimi konkurentami, mogę wysłuchać ich sugestii. W tym miejscu dziękuję za rywalizację, szkoda że pojawiały się elementy kampanii negatywnej, które puszczam w niepamięć.

Przed wyborami, ale i obecnie ciśnie się wielu osobom na usta pytanie o ewentualne zmiany personalne w Urzędzie Miejskim. Moje pytanie odnosi się szczególnie do stanowiska sekretarza Tomasza Hurkały, którego od dłuższego czasu nie widać ani na żadnych uroczystościach, ani nawet w urzędzie.

G.N.: - Sprawy personalne najpierw poruszam z bezpośrednio zainteresowanymi, a dopiero później mogą być elementem doniesień medialnych. Tak było podczas dwóch kadencji, tak będzie również teraz. Mam przemyślenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i rozmów koniecznych do przeprowadzenia w najbliższym czasie. Zmianie ulegnie zarówno sposób funkcjonowania urzędu jak i uroczystości które są organizowane. Kampanię wyborczą miałem opracowaną wcześniej w szczegółach i wprowadzałem do realizacji każdy jej punkt wcześniej przemyślany. Zamierzam wrócić w bieżącym funkcjonowaniu urzędu do podobnych standardów.

W Pana deklaracjach przedwyborczych było wiele zdań o współpracy z największymi firmami Szczawnicy, w tym z Thermaleo Sp. z o.o. i Uzdrowiskiem Szczawnica S.A. Czy i jak Pan chciałby tę współpracę podnieść na lepszy poziom, pomijając sprawy rozstrzygane przez sądy, a dotyczące spraw własnościowych? W rozmowach z mieszkańcami Szczawnicy wynika jedno – jeśli Panowie, czyli Pan i Krzysztof Mańkowski podjęliby normalną współpracę na zdrowych zasadach Szczawnica byłaby miastem ,,mlekiem i miodem płynącym’’. Czy zgadza się Pan z tym zdaniem, a jeśli tak, to jakie pierwsze kroki Pan wykona w kierunku realizacji tej idei?

G.N.: - Konflikty interesów między miastem a spadkobiercami są nieuniknione. Dotyczą przede wszystkim spraw własnościowych. Proponuje oddzielić grubą kreską te sprawy i pozostawić je do rozstrzygnięcia właściwym instytucjom. Współpraca jest potrzebna i konieczna, a plany rozwoju miasta czy plany rozwoju przedsiębiorstwa uzdrowiskowego trudne do realizacji bez kompromisu. Zgodnie z tym o czym wspominałem w moim programie wyborczym zapraszam Pana Prezesa do rozmów i w najbliższym czasie będę zabiegał o takie spotkanie w szerszym gronie.

Rozmawiał Henryk Janusz Olkiewicz

 
20.11.2014 / 11:56

Wyniki wyborów do Rady Gminy Nowy Targ

Znane są już nazwiska radnych, którzy będą zasiadać w nowo wybranej Radzie Gminy Nowy Targ w latach 2014-2018.

Są to: Teofil Chmielak (KWW Razem Podhale Spisz Orawa), Stanisław Buła (KWW Samorządność Wiejska), Łukasz Gromada (KWW Podhalanie), Marek Kolasa (KWW Samorządność Wiejska), Bronisław Bryja (KWW Samorządność Wiejska), Władysław Wasielak (KWW Podhalanie), Edyta Haręza (KWW Podhalanie), Paweł Długi (KWW Samorządność Wiejska), Józef Lorenc (KWW Samorządność Wiejska), Krzysztof Waniczek (KWW Podhalanie), Czesława Fic (KWW Razem Podhale Spisz Orawa), Jan Gał (KWW Podhalanie), Jan Łabuda (KWW Samorządność Wiejska), Wiesław Parzygnat (KWW Samorządność Wiejska), Maria Cisoń (KWW Razem Podhale Spisz Orawa), Stanisław Zubek (KWW Samorządność Wiejska), Władysław Łapczyński (KWW Samorządność Wiejska), Adam Hajnos (KWW Samorządność Wiejska), Witold Koperniak (KWW Podhalanie), Jan Guroś (KWW Samorządność Wiejska), Janina Czaja (KWW Samorządność Wiejska).

Jedną z największych niespodzianek jest przegrana Jana Leśnickiego w Gronkowie, wieloletniego radnego Rady Gminy Nowy Targ.

r/

 
20.11.2014 / 11:23

Kanalizacja na finiszu

NOWY TARG. Trwają odbiory kanalizacji w rejonie osiedlu Buflak i Nowe. Dyrektor Miejskiego Zakładu wodociągów i Kanalizacji Wojciech Kniotek poinformował na sesji Rady Miasta, że usuwanie są ostatnie drobne usterki.

Mieszkańcy, jak mówił, mogą się zgłaszać do MZWiK-u w celu załatwienia formalności związanych z podłączeniem się do kanalizacji. Z odprowadzaniem ścieków trzeba będzie jednak poczekać do końca roku - stwierdził.

r/

 
20.11.2014 / 09:42

Wyniki wyborów do Rady Gminy Krościenko

Piętnastu radnych zasiądzie w nowo wybranej Radzie Gminy Krościenko. Nowego wójta poznamy 30 listopada. W drugiej turze wyborów na to stanowisko zmierzą się Stanisław Gawęda i Jan Dyda.

Radnymi Gminy w poszczególnych okręgach zostali:

KWIATEK Grzegorz Ryszard zgłoszony przez KWW GEODEZYJNA PRECYZJA,
SOLIWODA Zdzisław Józef zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
GABRYŚ Tomasz Jakub zgłoszony przez KWW – DLA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
TOPOLSKI Tadeusz Piotr zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
CHROBAK Jan zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
ŚNIEGOŃ Barbara Anna zgłoszona przez KWW RAZEM DLA GMINY
WĄSOWICZ Maria Bożena zgłoszona przez KWW Marii Wąsowicz
BŁAŻUSIAK Józef Julian zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
WAKSMUNDZKI Krzysztof zgłoszony przez KWW Krzysztofa Waksmundzkiego
KNUTELSKI Jerzy Zenon zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY
GAJDA Anna Maria zgłoszona przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY
PONICKI Edward zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMIN
WOLSKI Piotr zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY
KOCAŃDA Łukasz Franciszek zgłoszony przez KWW JANA „JANUSZA” DYDY
ZAROTYŃSKA Stanisława zgłoszona przez KWW – DLA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM.

oprac. r/

19.11.2014 / 22:26

Kamil Stoch przed sezonem: "Nie powiedziałem ostatniego słowa"

- Mam nadzieję, że wszyscy przekonają się, iż nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa - powiedział dwukrotny złoty medalista z Soczi Kamil Stoch z Zębu przed startującym w weekend Pucharem Świata w skokach narciarskich.

Stoch jako najlepszy skoczek poprzedniego sezonu ma pewny udział w niedzielnych zmaganiach indywidualnych w Klingenthal. Nie musi startować w piątkowych kwalifikacjach. W sobotę zobaczymy go w konkursie drużynowym.

- Z dużym spokojem podchodzę do pierwszego startu – mówi Kamil Stoch. - Mam już bagaż doświadczeń, który mi na to pozwala, zwłaszcza na początku sezonu. Będę spokojnie realizował wszystkie założenia i plany. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań, jakie kibice wiążą nie tylko ze mną, ale i całą naszą kadrą. Jednak zawsze staram stawiać sobie wyzwania oraz spokojnie je realizować.

Jakie one są? - Wygranie Turnieju Czterech Skoczni, obrona tytułu mistrza świata, potem mistrza olimpijskiego, drużynowe złoto MŚ i olimpijskie... Jest tego sporo. Mam nadzieję, że wszyscy przekonają się, iż nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa - mówi Kamil Stoch.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8442[/SPORTOWEPODHALE]

19.11.2014 / 21:57

Piotr Bąk zdobył najwięcej głosów w wyborach do Rady Powiatu Tatrzańskiego

ZAKOPANE. Wśród nowych radnych jest m. in. były burmistrz Zakopanego Piotr Bąk, przewodniczący Rady Miasta Jerzy Zacharko oraz starosta tatrzański Andrzej Gąsienica Makowski i wicestarosta Andrzej Skupień. Burmistrz Janusz Majcher nie został radnym powiatowym.

Piotr Bąk zdobył 1621 głosów. To najlepszy wynik w tych wyborach. Dla porównania - Andrzej Skupień 795 głosów, Jerzy Zacharko 640, Mateusz Nędza Kubiniec 527, Andrzej Gąsienica Makowski 386, Czesław Ślimak 355, a Jerzy Laszczyk 282 głosy.

Prezes zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan Marcin Zubek zdobył poparcie 484 wyborców, ale do Rady się nie dostał. Mandatu nie zdobyli także m. in. Wiesław Lenard 267 głosów, Maciej Rzankowski 257, Jan Gąsienica Walczak 170, Wojciech Solik 164, Janusz Majcher 162, Agata Wojtowicz 155, Łukasz Chmielowski 84, Paweł Skawiński 76, Danuta Sztencel 49, Adam Kitkowski 44, Ewa Czamańska 25 głosów.

rkw/s/

 
19.11.2014 / 21:43

Nowa Rada Powiatu Tatrzańskiego: 9 mandatów dla PiS, 6 dla Jedności Tatrzańskiej

POWIAT TATRZAŃSKI. W wyborach do Rady Powiatu Tatrzańskiego utworzono 3 okręgi, w których łącznie wybierano 19 radnych. Najwięcej, bo 9 mandatów zdobył KW PiS, 6 - KWW Jedność Tatrzańska, po jednym: KW PO, KWW Twoje Zakopane, KWW Tatrzański Klub Niezależnych i KWW Tatrzańskie Przymierze.

Wśród członków nowej Rady zabrakło przedstawicieli KWW Prawica Podhalańska oraz KWW Jedno Zakopane.

W pierwszym okręgu (miasto Zakopane) wybierano 8 radnych. 5 otrzyma PiS i po jednym PO, Jedność Tatrzańska, Twoje Zakopane:
Radni Piotr Bąk KW PiS
Jerzy Zacharko KW PiS
Władysław Filar KW PiS
Marek Możdżeń KW PiS
Krystyna Gąsienica-Wawrytko KW PiS
Wawrzyniec Bystrzycki Twoje Zakopane
Andrzej Gąsienica Makowski Jedność Tatrzańska
Czesław Ślimak KW PO

Okręg nr 2 (Gmina Bukowina Tatrzańska) - 3 radnych - i tu po jednym mandacie z KW PiS, KWW Tatrzański Klub Niezależnych oraz KWW Jedność Tatrzańska:
Andrzej Pietrzyk KW PiS
Zbigniew Proszowski Tatrzański Klub Niezależnych
Edward Tybor Jedność Tatrzańska

Okręg wyborczy nr 3 (Gmina Biały Dunajec, Gmina Kościelisko, Gmina Poronin) - 8 radnych: 4 dla KWW Jedność Tatrzańska, 3 mandaty dla PiS i 1 dla KWW Tatrzańskie Przymierze:
Andrzej Skupień Jedność Tatrzańska
Józef Szwab Jedność Tatrzańska
Janusz Pawlikowski Jedność Tatrzańska
Paweł Para Jedność Tatrzańska
Jerzy Laszczyk PiS
Tomasz Dzierżęga PiS
Mateusz Nędza-Kubiniec PiS
Andrzej Gut- Kantek Tatrzańskie Przymierze

s/

błąd połączenia
 
21.11.2014 / 12:51

Haverinen wzmacnia Podhale

Fińskie elektroniczne media podały, iż 27 – letni obrońca Joni Haverinen podpisał kontrakt z Podhalem. Według ich źródeł dzisiaj ma wylądować w Polsce.

- Po zakończeniu „służby” w zespole Arystan Temirton w Kazachstanie czekał na oferty. Ta napłynęła z okolic polskich gór … Jego atuty, to dobra jazda na łyżwach, operowanie kijem, świetne warunki fizyczne (189 cm i 90 kg). Często za bardzo przewozi ”gumę” z czego wynikają błędy – tak charakteryzują go fińskie media.

W tym sezonie fiński obrońca (urodził się 17 maja 1987 roku w Uusikaupunki) występował w Kazachstanie, w zespole Arystan Temirton (18 spotkanie, 2 gole). Opuścił ten klub ze względu na kłopoty finansowe nowego pracodawcy.
O godzinie 18 ma wylądować na krakowskim lotnisku. Jeśli dopełnione zostaną wszelkie formalności związane transferem w IIHF, to być może zadebiutuje w niedzielę w spotkaniu z Unią.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8452[/SPORTOWEPODHALE]

 
20.11.2014 / 22:44

Seul po Obihiro

Polska reprezentacja w łyżwiarstwie szybkim udała się do Seulu, gdzie od piątku do niedzieli rywalizować będzie o kolejne punkty Pucharu Świata.

W Seulu, podobnie jak w Obihiro, wystąpi pięcioro medalistów olimpijskich z Soczi: Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska.

Po zawodach w Obihiro do kraju wrócił Adrian Wielgat, którego w Korei Południowej zastąpi Sebastian Druszkiewicz.
- Będziemy chcieli wypaść jak najlepiej, choć może się zdarzyć, iż wyniki będą nieco słabsze niż te, do których przyzwyczailiśmy naszych kibiców. Sezon poolimpijski ma swoją specyfikę. Szczyt formy szykujemy na mistrzostwa świata na dystansach - powiedziała Ewa Białkowska, koordynatorka kadr olimpijskich.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8448[/SPORTOWEPODHALE]

 
20.11.2014 / 22:43

Poszukiwania obrońcy i snajpera

Hokejowa ekstraklasa nie zwalnia tempa. We wtorek zakończyła się druga runda, a już w piątek inauguracja trzeciej. Przedostatniej przed podziałem ligi na dwie grupy – silniejszą (zespoły z miejsc 1-6) i słabszą (pozostałe).

Fani „szarotek” mogą mieć powody do zadowolenia. Po sezonach posuchy drużyna zaczęła prezentować się na miarę marki klubu. Nowotarżanie w 18 meczach zgromadzili 34 „oczka”, a więc o dwa więcej niż w całym poprzednim sezonie. Co cieszy, to przede wszystkim to, że zespół potrafi się postawić możnym tej ligi. W zeszłym sezonie zbierał baty. Teraz, jeśli już przegra, to w minimalnych rozmiarach i po walce. Zapewne wszyscy mamy w pamięci ekscytujące niedzielne spotkanie z mistrzem kraju, w którym było wszystko, co prawdziwy entuzjasta hokeja uwielbia.

- Dwie rundy, które są za nami, muszę ocenić pozytywnie - mówi trener Marek Ziętara. – Nie ma porównania z poprzednim sezonem. Drużyna pokazała inne oblicze, zdecydowanie lepsze. Zagraliśmy wiele fantastycznych spotkań. Owszem były też mecze, które można było zagrać lepiej, a na pewno skuteczniej. Mam na myśli potyczki z krakowianami i Orlikiem. Trzecią rundę zaczynamy w Jastrzębiu. W każdym meczu będziemy szukać punktów, by zapewnić sobie grę w pierwszej szóstce. Trzeba jednak być czujnym, bo zespoły, które są za nami nie zasypują gruszek w popiele. Starają się jak mogą uprzykrzać życie mocniejszym i zrobić im psikusa. Zapowiadają się trudne i emocjonujące dwie rundy. Szczególnie ta trzecia będzie kluczowa do następnego rozdania. Najważniejsze, żeby wygrywać z tymi, co musimy. Realizacja tego planu powinna zabezpieczyć nam grę w drugiej fazie mistrzostw w górnej części tabeli. Oczywiście każdy urwany punkt z zespołami, które są wyżej od nas, będzie dodatkowym bonusem, dającym przewagę punktową nad zespołami z dołu.

„Szarotki” – jak się rzekło – rozpoczynają batalię w piątek w Jastrzębiu. Z Tychami zagrały bez Wielkiewicza i Omeljanenko.

- Wielkiewicz wrócił już do składu. Igorowi wysunął się dysk w odcinku szyjnym. Miał zabiegi. Dzisiaj wyszedł na lód, ale dopiero jutro okaże się, czy będzie mógł zagrać. Pozostali na ten moment są do mojej dyspozycji – mówi Marek Ziętara. – Cały czas pracujemy nad uzupełnieniem składu. Mamy kontakt z menedżerami. Miejsce po Kamilu Kapicy trzeba uzupełnić, bo taką ilością obrońców co mi zostali ciężko będzie ograć ligę. Aczkolwiek oficjalnego komunikatu w sprawie Kamila jeszcze nie otrzymaliśmy. W dalszym etapie, jak tylko będą możliwości finansowe, będziemy poszukiwać rasowego snajpera. Były mecze, w których strzelaliśmy bramki, ale z zespołami z czołówki strzelanie przychodzi nam z trudem. Stwarzamy masę sytuacji, ale ze skutecznością mamy problem. Gdyby lepiej były nastawione celowniki, to mogliśmy mieć więcej punktów na koncie. Brakuje naszym napastnikom cwaniactwa pod bramką rywala. Będziemy się przyglądać naszym napastnikom, ale byłoby dobrze mieć w składzie wyborowego snajpera.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8450[/SPORTOWEPODHALE]

 
20.11.2014 / 22:41

Poduszki powietrzne

- Wyciągnęliśmy wnioski z różnych wypadków i nowinki techniki wykorzystujemy do poprawy bezpieczeństwa na narciarskim stoku – informuje sekretarz generalna Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, Sarah Lewis.

Cóż to za nowinka czeka narciarzy alpejczyków? Otóż postanowiono w kombinezonach alpejczyków zainstalować system poduszek powietrznych. Ma chronić narciarzy podczas upadków od groźnych kontuzji karku i kręgosłupa. Gdy zawodnik straci panowanie nad nartami, wtedy uwalniane będzie powietrze, które będzie chroniło zawodnika.
System poduszek powietrznych wejdzie w życie w styczniu w Pucharze Świata, cały grudzień będzie testowane podczas biegów zjazdowych. Stosowanie nie jest obowiązkowe.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8446[/SPORTOWEPODHALE]

 
20.11.2014 / 22:40

Licealiści lepsi od studentów

Hokejowa drużyna PPWSZ Podhale po raz drugi okazała się słabsza od Szkoły Mistrzostwa Sportowego w rozgrywkach pierwszej ligi.

- Mało nas było. Michalski i jeden z Rosjanin ma kontuzję, a Stypuła musiał wrócić do pierwszego zespołu. Do połowy meczu szło nam całkiem, całkiem, potem zabrakło pary – powiedział kierownik drużyny, Bogdan Dziubiński.
Akademicka drużyna prowadziła na początku drugiej tercji 2:1, ale potem „dobił” ją Matusik, strzelec trzech goli.
SMS I PZHL Sosnowiec – PPWSZ Podhale Nowy Targ 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8449[/SPORTOWEPODHALE]

 
20.11.2014 / 22:39

Koniec zmian

- Zmiana sprzętu dobiega końca – zakomunikował Walter Hofer kilkanaście godzin przed inauguracją Pucharu Świata w skokach narciarskich.

To coś nowego w jego ustach, gdyż w ostatnich latach perzy sprzęcie skoczków potwornie majstrowano. - Przed nowym sezonie wprowadzamy tylko jedną zmianę – zakomunikował. – To drobna korekta w kombinezonie. Będzie nieco szerszy. Zwiększono tolerancję, w obwodzie. U panów 1-3 cm, a u pań 2-4 cm. Zresztą już latem zawodnicy testowali nowe stroje.
Według nowych reguł między kombinezonem a ciałem może być maksymalnie trzy centymetry luzu. Poprzednio było to dwa centymetry. Niby jeden centymetr, a robi różnicę – twierdzą fachowcy od skoków.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8447[/SPORTOWEPODHALE]

20.11.2014 / 22:38

Apetyt na kolejne sukcesy

Aż dwadzieścia jeden skoczni (trzy obiekty zadebiutują), w tym trzy mamucie. Trzydzieści dwa konkursy indywidualne, pięć drużynowych, walka o cztery tytuły mistrza świata - to liczby poolimpijskiego sezonu w skokach narciarskich.

Emocji nie zabraknie, a zaczną się już za kilkanaście godzin w Klingenthal. W tej miejscowości rusza Puchar Świata. W piątek kwalifikacje, dzień później konkurs drużynowy, a w niedzielę – indywidualny. Dzięki dobrym wynikom w poprzednim sezonie Polska może do konkursu indywidualnego w Klingenthal wystawić siedmiu zawodników. Łukasz Kruczek powołał kadrę, która może sprawić w tym sezonie kilka niespodzianek. Apetyty kibiców są spore, zwłaszcza po ubiegłym sezonie. Faworytem jest obrońca Kryształowej Kuli Kamil Stoch. Nie można jednak lekceważyć Austriaków Gregora Schlierenzauera, Thomasa Dietharta, czy Słoweńca Petera Prevca. Tradycyjnie mocni będą Norwegowie i Niemcy.

Sezon jest długi, zakończy się w Planicy na zmodernizowanej skoczni, na której będzie można szybować na odległość 270 metrów. 246,5 metra - to rekord świata, który spróbuje odebrać Vikersund skocznia w Planicy, a może i w Tauplitz. 152,5 m – tyle wynosi rekord największej dużej skoczni w Pucharu Świata z Willingen.

Oto nasz siódemka –wierzymy, że szczęśliwa – na pierwsze zawody Pucharu Świata.

Kamil STOCH – zmienił klub, obecnie to Eve-nement Zakopane. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi 2014, mistrz świata z dużej skoczni w Val di Fiemme (2013), brązowy medalista z konkursu drużynowego z tej samej imprezy, zdobywca Pucharu Świata 2014. 9 – krotny indywidualny mistrza Polski. Do kolekcji brakuje mu zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni.

Piotr ŻYŁA - KS Wisła. Brązowy medalista mistrzostw świata w konkursie drużynowym z Val di Fiemme (2013). Dwukrotny mistrz Polski. Do tej pory odniósł jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata (2013).

Jan ZIOBRO - WKS Zakopane. Mistrz Polski. Ma na koncie jedno zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata.

Bartłomiej KŁUSEK - LKS Klimczok Bystra. Złoty medalista Uniwersjady w Predazzo (2013). Wicemistrz kraju.

Maciej KOT - AZS Zakopane. Brązowy medalista z mistrzostw świata w konkursie drużynowym z Val di Fiemme (2013). Mistrz Polski (2013). Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył w norweskim Lillehammer (2011; 19 miejsce).

Dawid KUBACKI - Wisły Zakopane. Brązowy medalista mistrzostw świata w konkursie drużynowym z Val di Fiemme (2013). W 2013 r. został mistrzem Polski na skoczni Skalite w Szczyrku. W zawodach Pucharu Świata pierwsze punkty zdobył na skoczni w Vikersund (22 miejsce).

Stefan HULA - Eve-nement Zakopane. Trzykrotny brązowy medalista mistrzostw Polski. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył w Zakopanem (2006; 22 miejsce).

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8451[/SPORTOWEPODHALE]

20.11.2014 / 11:30

Zakończyła się rejestracja zgłoszeń na Puchar Polski K1 Rules

NOWY TARG. Zawody rozegrane zostaną w dniach 21-23 listopada br. Zgłoszonych zostało do nich 121 zawodników z 34 klubów.

Zestawienie:
AKS NIWKA Sosnowiec (6)
Beskid Dragon (2)
Fight Vclub Zielona Góra (2)
GKS Champion Gdańsk (1)
Golden Dragon Bydgoszcz (5)
Gwardia Zielona Góra (2)
Human Białystok (4)
Husaria Drutex (2)
Klub Sportów Walki WŁOCŁAWEK (2)
Klub Sportowy C.S.E. Sparta (1)
Klub Sportowy FIGHT HOUSE 27 (4)
Kokoro Grudziądzki Klub Kyokushin-kan Karate-do (2)
KS Gym Fight Wrocław (7)
KSW Sokół Jarosław (2)
KSW SPARTAKUS Świdwin (3)
KSW Szczecinek (3)
Legion Głogów (7)
Legionowski Klub Sportów walki TAJFUN (2)
Małopolska Szkoła Sportu i Rekreacji RING Kraków (3)
Nowotarski Klub Sportów Walki -Hoły Team (20)
Ognisko TKKF Olimp Legnica (3)
Oświęcimski Klub Karate i Dalekowschodnich Sport (5)
Ostrowiecki Klub Sportow Walki Ostrowiec Św (4)
Paco Team Katowice (7)
Palestra Warszawa (1)
Rzeszowski Klub Sportów Walki (2)
Scorpion Krępice (1)
Siedlecki Klub Sportowy GLADIATOR (1)
SSW Nokaut Gorzów Wlkp (2)
Stowarzyszenie Sportu i Rekreeacji Wola (2)
Stowarzyszenie Wrocławskiego Klubu Sportowego Extreme Fighters (5)
Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków (6)
UKS Puncher Wrocław (1)
WKKK Husaria Wieruszów (1)

źródło: organizator

20.11.2014 / 11:26

Bez niespodzianek na tenisowych stołach

Kamila Małysiak oraz Szymon Kolasa triumfowali w mistrzostwach gminy Nowy Targ uczniów szkół podstawowych w tenisie stołowym. Zawody rozegrane zostały w ZSPiG w Waksmundzie.

Kamila Małysiak w decydującym pojedynku o mistrzostwo pokonała Natalię Krupę. Obie zawodniczki reprezentują Waksmund, który całą ławą atakuje szczyty klubowych turniejów wojewódzkich w barwach Tornado Waksmund.
Również rywalizację chłopców wygrał uczeń gospodarze imprezy, Szymon Kolasa. Powtórzył wyczyn z ubiegłego roku. Tym razem wyprzedził Macieja Kowalkowskiego z Krauszowa. Obaj są już ograni w imprezce wyższej rangi, w klubowych barwach.

Dziewczynki
1. Kamila Małysiak (Waksmund)
2. Natalia Krupa (Waksmund)
3. Anna Czaja (Krauszów)
4. Weronika Handzel (Waksmund)
5. Natalia Waksmundzka (Waksmund)
6. Anna Cyrwus (Waksmund)

Chłopcy
1. Szymon Kolasa (Waksmund)
2. Maciej Kowalkowski (Krauszów)
3. Szymon Długopolski (Krauszów)
4. Patryk Kowalkowski (Krauszów)
5. Grzegorz Długopolski (Krauszów)
6. Krystian Guroś (Szlembark)

Klasyfikacja międzyszkolna:
1. ZSPiG Waksmund (opiekun: Paulina Kowalczyk)
2. SP Krauszów (opiekun: Tomasz Klag)
3. SP Klikuszowa (opiekun: Tomasz Klag)
4. SP Szlemark (opiekun: Wojciech Słowik)
5. SP Harklowa (opiekun: Wojciech Słowik)
6. ZSPiG Łopuszna (opiekun: Urszula Wąsowicz)

opr. sles

 
19.11.2014 / 22:28

Siedmiu w kwalifikacjach

W najbliższy weekend rozpocznie się Puchar Świata w skokach narciarskich. Na inaugurację sezonu skoczkowie rywalizować będą w Klingenthal.

W kwalifikacjach do konkursu w Klingenthal kibice zobaczą siedmiu Polaków, z dwukrotnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem na czele. Trener Łukasz Kruczek zdecydował, że o pierwsze punkty w tym sezonie powalczy pięciu zawodników kadry A: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Jan Ziobro oraz dwóch członków kadry B: Stefan Hula i Bartłomiej Kłusek.

Pierwsze emocje już w piątek, 21 listopada o 18:00 podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę skoczkowie będą walczyć w konkursie drużynowym.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8441[/SPORTOWEPODHALE]

19.11.2014 / 22:27

Nie do ugryzienia

Już przed pierwszym gwizdkiem turnieju o mistrzostwo nowotarskiego Ośrodka Sportowego w Licealiadzie chłopców, można było postawić wszystkie pieniądze na zespół z „Goszczyńskiego”. Boisko to potwierdziło.

Powód? Umiejętności zawodników, które nabyli przez lata pracy z Wojtkiem Polakiem w UKS Piątka Nowy Targ. We wszystkich zespołach uczestnikach turnieju przewionęło się aż dziesięciu jego wychowanków. Oni zrobili różnicę. Nie ma się czemu dziwić, bo przeszli szczeble koszykarskiej edukacji od szkoły podstawowej aż po gimnazjum. Potem zespół przestał istnieć. Kilku zawodników próbowało załapać się do krakowskich klubów, ale wytrwał tylko jeden - Szymon Szymański z ZSTiP.

- Trenowali od dzieciństwa i to było widać na parkiecie – mówi Wojciech Polak. – To dzięki nim poziom turnieju był wysoki. Techniki, której się nauczyli, nigdy nie zapomną. Jak wkroczą w dorosłe życie, to będą mogli rekreacyjnie porzucać do kosza. Jak piłka nie przeszkadza, to gra będzie sprawiała im przyjemność. I LO miało bardzo mocną pierwszą piątkę, która przewyższała pozostałe i dlatego odniosła zasłużone zwycięstwo.

Wojciech Tischner spokojnie przyglądał się poczynaniom swoich podopiecznych. Nawet nie podniósł się z ławki, gdy w meczu z „technikami”, w pewnym momencie zrobiło się gorąco (15:13). Znał wartość swojego teamu i wiedział, że lada moment wszystko wróci na właściwe tory. I wróciło. Trzeba pochwalić „techników”, którzy byli najlepiej broniącym zespołem turnieju. Stracili tylko 33 punkty i zajęli drugie miejsce.

„Goszczyński” w cuglach wygrał turniej, rzucił przeciwnikom 108 punktów. Najwyższe zwycięstwo odniósł w ostatnim meczu z „rolnikami”. Warto odnotować rzut za trzy punkty Macieja Fryźlewicza równo z syreną. Cztery sekundy wcześniej tenże gracz nie wykorzystał jednego z rzutów osobistych.

Festiwalem „trójek” uraczyła nas potyczka „rolników” z licealistami z Boru. Mecz o trzecie miejsce w turnieju, premiowane awansem do mistrzostw powiatu, był najbardziej zacięty i emocjonujący, a prowadzenie przechodziło z drużyny na drużyny. Sygnał do rzutów zza linii 6,75 cm dali licealiści, wyrównując stan meczu (11:11). „Rolnicy” nie chcieli być gorsi i pod rząd rzucili dwie trójki, dorzucili jeden punkcik z osobistego i prowadzili 18:11. Wtedy skutecznością zaczęli popisywać się rywale. Przy stanie 18:16 rzucili „trójkę” i objęli prowadzenie. „Rolnicy” odpowiedzieli takim samym rzutem i rozgorzała straszliwa walka. Przy stanie 22:21 dla „rolników”, ci dwukrotnie stracili piłkę przy rozegraniu, a Balakowicz nie trafił w sytuacji sam na sam z koszem. Wydawało się, że te akcje się zemszczą na podopiecznych Piotra Jarząbka. Rywal miał wszystko w swoich rękach. Cztery razy wyprowadzał piłkę z boku boiska, ale – mimo usilnych prób - nie zdołał zmienić rezultatu.

Wyniki
ZSE Nowy Targ – I LO Nowy Targ 8:31
ZSO nr 2 Nowy Targ – ZSTiP Nowy Targ 8:19
ZSE – ZSCKR Now Targ 11:19
I LO – ZSO nr 2 26:14
ZSTiP – ZSCKR 18:5
ZSE – ZSO nr 2 8:28
I LO – ZSTiP 18:15
ZSO nr 2 – ZSCKR 21:22
ZSE – ZSTiP 2:25
I LO – ZSCKR 33:6

Kolejność
1. I LO
2. Zespół Szkół Technicznych i Placówek
3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
5. Zespół Szkół Ekonomicznych

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8439[/SPORTOWEPODHALE]

19.11.2014 / 00:17

Turniej WMDC Nowy Targ (wyniki i zdjęcia)

Pierwszy turniej STEEL DART na Podhalu, a trzeci z cyklu Winmau Małopolska Dart Cup zapewnił zawodnikom i kibicom wiele emocji. W kategorii mężczyzn, po bardzo zaciętym finałowym pojedynku z Tomaszem Jakubczykiem, zwyciężył niepokonany do tej pory Krzysztof Kciuk. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Joanna Galus, która po porażce w fazie grupowej z liderką rankingu (1 m. w Nowym Sączu oraz 5 m. w Krakowie) Iwoną Kopczyńską aż 0:3 w finale zagrała zdecydowanie lepiej pokonując faworytkę 4:1.

W turnieju rozgrywanym w restauracji Rancho Lot w Nowym Targu, udział wzięło 45 mężczyzn oraz 11 kobiet. Zawody zaczęły się od fazy grupowej (M: 5 grup po 6 graczy i 3 po 5 K: 2 grupy 1x6 i 1x5 osób). Mecze w grupach były rozgrywane system każdy z każdym BEST of 5 czyli lepszy z 5 legów 501 d.o.. Do fazy pucharowej kwalifikowały się tylko osoby z pierwszej i drugiej lokaty.

Wśród zawodników znaleźli się również darterzy z naszego regionu. Biorąc pod uwagę, że ta forma darta dopiero zaczyna szerzej funkcjonować na Podhalu to trzeba uznać ich wyniki za zadowalające. Wyjście z grupy trzech; Adam Bazuń (Nowy Targ), Kamil Cieśliński (Rabka Zdrój) oraz najbardziej doświadczonego z nich, na co dzień grającego w Krakowie Jakuba Zalotyńskiego (Zakopane) oraz przegranych dosłownie o lega i zajmujących trzecie pozycje w swoich grupach - Dawid Firek, Daniel Puch, rodzi nadzieję na dobre wyniki w przyszłości.

W turnieju kobiet wystartowała tylko jedna zawodniczka z Podhala. Beata Gąsienica-Kościelny z Zakopanego po pierwszych trzech meczach w swojej grupie miała już 2 zwycięstwa i wydawało się, że sprawi niemałą niespodziankę. Niestety w dwóch kolejnych spotkaniach uległa bardziej ogranym zawodniczkom z Krakowa i ostatecznie zajęła 5 miejsce w swojej grupie.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1. Krzysztof Kciuk
2. Tomasz Jakubczyk
3-4. Przemysław Bobrowski
Mirosław Gaczorek
5-8.Grzegorz Krzywicki
Adrian Michna
Artur Rogalski
Marcin Rzemiński
9-16. Adam Bazuń (NOWY TARG)
Piotr Bil
Kamil Cieśliński (RABKA-ZDRÓJ)
Dariusz Furman
Krzysztof Galus
Andrzej Kamionka
Łukasz Kamiński
Jakub Zalotyński (Kraków/ZAKOPANE)
17-24 Dawid Firek (NOWY TARG)
Marek Hawrot
Grzegorz Kraska
Krzysztof Łogożny
Maciej Matoga
Daniel Puch (NOWY TARG)
Sławomir Trojanowski
Dariusz Wójcik
25-32 Bartłomiej Dębicki
Andrzej Firek (NOWY TARG)
Tomasz Fryźlewicz (NOWY TARG)
Marcin Łach (KĘTY/ZAKOPANE)
Łukasz Morajka
Grzegorz Rams (NOWY TARG)
Jacek Styczyński
Rafał Zahora
33-40 Sebastian Banach
Marek Bazuń (NOWY TARG)
Przemysław Chalaba
Mieszko Ciuła
Piotr Dulczewski
Michał Godziszewski
Norbert Kadłub (NOWY TARG)
Jakub Skoczeń
41-48 Maciej Hawrot
Maciej Kadas
Marek Kołodziejczyk
Łukasz Milc (RABKA-ZDRÓJ)
Oktawian Wroniak
KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:
Kobiety:
1. Joanna Galus
2. Iwona Kopczyńska
3-­4. Katarzyna Drążek
3-­4. Dominika Wolska
5-­6. Karolina Lorek
5­-6. Magdalena Konwent
7­-8. Iwona Pająk
7-­8. Izabela Kamińska
9­-10. Beata Gąsienica (ZAKOPANE)
9­-10. Lidia Konwent
11­-12. Edyta Rogalska

Dartpodhale, zdj. Michał Adamowski

 
18.11.2014 / 22:39

Wąsik tuż za podium

W Krakowie rozegrano drugi wojewódzki turniej klasyfikacyjny seniorów z udziałem 21 kobiet i 55 mężczyzn. W zawodach wzięli także udział pingpongiści nowotarskich Gorców.

Marcin Wąsik był blisko podium. Zajął czwarte miejsce, najbardziej nielubiane przez sportowców. Dwie pozycje niżej zawody ukończył Tomasz Klocek. Triumfował Marek Kądziela (TKS Opoka Trzebinia).

Wśród pań zwyciężyli Paulina Knyszewska (Bronowianka Kraków), a najlepsza z nowotarżanek, Aleksandra Garb uplasowała się 11-12 miejscu. Limit do startu w II Grand Prix Polski (Zawiercie, 19-21 grudnia 2014) posiada Marta Smętek (Bronowianka Kraków).

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8434[/SPORTOWEPODHALE]

18.11.2014 / 22:38

Tradycyjnie Ekonomik

Tradycją już się staje, że dziewczęta z Zespołu Szkół Ekonomicznych triumfują w zawodach o mistrzostwo Ośrodka Sportowego w Nowym Targu w koszykarskiej Licealiadzie.

Nie ma się czemu dziwić, bo to przecież brązowe medalistki mistrzostw Małopolski i do tego mają w swoim składzie byłe i obecne koszykarki Gorców. Co prawda „Goszczyński” też miał w swoim składzie koszykarki z tego klubu, ale za mało, by wygrać decydujące starcie.

Los sprawił, że dwie najlepsze ekipy zmierzyły się w ostatnim meczu turnieju. Po zaciętym meczu lepsze okazały się podopieczne Tadeusza Kalaty, byłego hokeisty i trenera hokejowych „szarotek”. Dowodził dziewczynami jakby stał w hokejowym boksie. Niektórzy żartowali, po jednym z ostrych starć, że podpowiada im jak grać agresywne.

Te dwie ekipy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wywalczały awans do turnieju powiatowego. Zespół z „Boru” miał w swoim składzie unihokeistki, które prowadzone były przez byłą rozgrywającą Gorców, Joannę Jachymiak.

Wszystkich natomiast zadziwiła rzutami za „trzy” Justyna Kuźniar z zespołu „rolniczek”. Kiedyś trenująca u Witolda Chamuczyńskiego. W pojedynkę jednak nic nie mogła zdziałać i jej drużyna zajęła ostatnie miejsce.

Wyniki
ZSTiP Nowy Targ – I LO Nowy Targ 6:26
ZSO nr 2 Nowy Targ – ZSCKR Nowy Targ 25:15
ZSTiP – ZSE Nowy Targ 9:28
I LO – ZSO nr 2 17:12
ZSCKR – ZSE 18:39
ZSTiP – ZSO nr 2 19:25 po dogrywce
I LO – ZSCKR 27:18
ZSO nr 2 – ZSE 14:28
ZSTiP – ZSCKR 27:10
I LO – ZSE 14:19

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8435[/SPORTOWEPODHALE]

 
18.11.2014 / 22:37

Guzik wygrywa

Krystyna Guzik zwyciężyła w kontrolnym starcie na zakończenie zgrupowania w Beitostoelen, gdzie polskie biathlonistki przygotowywały się do pierwszych zawodów o Puchar Świata.

Miłym zaskoczeniem było drugie miejsce debiutantki, Anny Mąki. Najlepszy czas biegu uzyskała Weronika Nowakowska Ziemniak. Kolejną, obok Mąki, nową twarzą w kadrze jest Karolina Batożyńska.

- Dla nich to bardzo ważne, że mogą trenować ze starszymi zawodniczkami, które kiedyś zastąpią. Podkreślam kiedyś, bo doświadczone kadrowiczki łatwo miejsca nie oddadzą – powiedział trener kadry, Adam Kołodziejczyk.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8433[/SPORTOWEPODHALE]

 
18.11.2014 / 22:35

Chcą walczyć o „pudło”

Brydżyści Steskal Nowy Targ, występujący w trzeciej lidze, są już po dwóch zjazdach. Rozpoczęli dobrze, są na plusie. Odnieśli siedem zwycięstw, a dwa pojedynki zakończyli porażką. W tabeli zajmują szóste miejsce z niewielką stratą do wyprzedzających ich drużyn.

Ich dorobek to 101 VP, co daje średnią ponad 11 VP na mecz. Do końca fazy zasadniczej pozostały do rozegrania cztery mecze. - Nasz sportowy cel, to zakończenie tej fazy rozgrywek na miejscu 1-6 uprawniającym do gry „ o pudło” - mówi Władysław Groblicki. - Ogólnie wyniki można uznać za zadowalające, choć mogło być dużo lepiej. Po ośmiu rundach zajmowaliśmy bowiem czwarte miejsce z niewielką stratą do liderujących drużyn, przed ostatnią potyczką z Sokołem Gorlice. Pierwszą połowę wysoko wygraliśmy, graliśmy pewnie i dobrze. Wydawało się, że kolejne zwycięstwo jest na wyciągniecie ręki. Niestety, jak to mówią kibice, udało nam się przegrać wygrany mecz. Kolejny zjazd w styczniu 2015.

Steskal występuje w składzie: Jacek Wąsowicz – kapitan sportowy, Władysław Groblicki, Marek Jachimczyk, Piotr Steg, Józef Śmiałkowski, Tadeusz Wawrzyniak, Janusz Wrześniak. Z ubiegłorocznego składu ubył Aleksander Wójcik, a w drużynie powitali Janusza Wrześniaka z Krakowa.

Aktualna tabela:
1.Hotel Litwiński Tęgoborze - 121,19
2.Podatki Tarnów - 116,92
3.Kiery Głogoczów - 113,37
4.CKiS Skawina - 105,09
5.Ekspans Kraków - 103,41
6.Steskal Nowy Targ - 101,14
7.Galimex Kraków - 96,41
8.MPEC1 Tarnów - 80,25
9.PTG Sokół Gorlice - 79,92
10.TKKF Azoty Tarnów - 79,72
11.Drogowiec Kraków - 77,87
12.J&J Kraków - 72,41
13.Jordanów/Rabka Zdrój/Kraków - 50,10
14.Światowid Kraków - 48,50

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8432[/SPORTOWEPODHALE]

 
18.11.2014 / 22:34

Bilans jest na zero

„Pero, pero. Bilans musi wyjść na zero” – śpiewał Jan Kaczmarek z kabaretu Elita. No sportowy bilans szczęść i nieszczęść, w pojedynkach „szarotek” z Tychami, wyszedł na zero. Podhale u siebie wygrało 3:1 z podopiecznymi Szejby, a w piwnym mieście uległo w takim samym stosunku.

Podhale mogło pierwsze objąć prowadzenie, ale Dziubiński, a chwilę później Damian Kapcia (sam na sam) nie potrafili zmusić do kapitulacji golkipera tyszan. Niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. I zemściły. W odstępie 2 minut gospodarze dwa razy pokonali Raszkę. Za pierwszym razem Kolusz zmienił lot krążka po strzale Bescha spod niebieskiej linii. Przy drugim trafieniu obrońcy pozwolili Galantowi z rogu lodowiska wjechać przed bramkę, a ten bekhendem wpakował „gumę” pod poprzeczkę. „Szarotki” w końcówce tercji miały liczebną przewagę, ale dwa razy krążek po niedokładnych podaniach opuszczał tercję przeciwnika. Z kolei Gruszka, któremu obrońcy zrobili autostradę do swojej bramki, nie zdołał pokonać ostatnią instancję miejscowych.

Na kolejne trafienia musieliśmy czekać aż do trzeciej tercji. W 43 minucie Zarotyński, który zmienił Olchawskiego, zdobył kontaktowego gola. Wydawało się, że górale pójdą za ciosem, gdyż chwilę później jeden z tyszan powędrował na ławkę kar. Nic z tego. Gdy gospodarze grali w komplecie błąd popełnił Tomasik, który nie opanował krążka odbitego od bandy i Woźnica z prezentu zrobił właściwy użytek.

GKS Tychy - MMKS Podhale Nowy Targ 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8436[/SPORTOWEPODHALE]

18.11.2014 / 21:01

Skład reprezentacji Podhala na Puchar Polski K-1 Rules

NOWY TARG. Impreza odbędzie się w dniach 21-23 listopada br. na obiektach Hali Gorce. Sobota - eliminacje od godz 10, niedziela - półfinały od 10, a gala finałowa od godz 17. Poniżej - skład reprezentacji Podhala na Puchar Polski K-1 Rules.

Zawodnicy NKSW:
1. Adam Abood Al Hassani - 91 kg senior
2. Patryk Kocaj -75kg senior (klub macierzysty Jarosz Fight Klub)
3. Hakim Abood Al HAssani -81kg senior
4. Daniel Rabiasz -75 kg senior
5. Filip Bienias -71kg senior
6. Bartłomiej Kuzniar -63,5 kg senior
7. Kamil Kasowski -60 kg senior
8. Rafał Puch -63,5 kg senior (klub macierzysty Jarosz FK)
9. Artur Buksa -71kg senior (klub macierzysty Jarosz FK)
10. Kamil Gołuch -67 kg senior
11. Arek Gacek -67 kg senior
12. Agnieszka Wróbel -60 kg senior
13. Natalia Małachowicz -48 kg senior
14. Beata Zięba -48 kg senior
15. Michał Pietrzak -81 kg junior
16. Grzegorz Solecki -71 kg junior
17. Hubert Jaskierski -71 kg junior
18. Stanisław Gubała -63,5 kg junior
19. Robert Dudzik -60 kg junior
20. Adrian Krauzowicz -67 kg senior

źródło: NKSW

17.11.2014 / 21:32

Majerczyk nie ukończyła slalomu

Sabina Majerczyk (Poroniec), alpejka prowadzona przez olimpijczyka, tyle, że w łyżwiarstwie szybkim, Tomasza Śwista, nie ukończyła pierwszych zawodów Pucharu Świata w slalomie.

W fińskim Levi Polka nie ukończyła pierwszego przejazdu i odpadła z rywalizacji. Wygrała rywalizację słowenka Tina Maze. Wyprzedziła Fridę Hansdotter oraz Kathrin Zettel.

Słowenka skazywana na porażkę po fatalnym starcie sezonu i dopiero 22 miejscu w gigancie w Soelden, powróciła na tron w wielkim stylu. Maze w latach 2010-2013 nieprzerwanie stawała na podium klasyfikacji PŚ, dopiero w poprzednim sezonie znalazła się po raz pierwszą trójką. Choć w Soczi wywalczyła mistrzostwo olimpijskie w gigancie i zjeździe.

Maze już w pierwszym przejeździe ułatwiła sobie sytuację. Prowadziła z przewagą 0,39 sek. nad Hansdotter i 0,69 sek. nad Pietilae Holmner. Ostatecznie czołowa dwójka nie uległa zmianie. Jedyną zmianą jest minimalne zmniejszenie straty przez Szwedkę w stosunku do Słowenki, jednak tylko o 0,05 sek. Miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Austriaczce – Kathrin Zettel, która awansowała z miejsca szóstego, mając najlepszy czas drugiego przejazdu.

W rywalizacji panów zabrakło biało – czerwonych. Głównemu pretendentowi do zwycięstwa Marcelowi Hirscherowi podwinęła się noga. Norweg Henrik Kristoffersen wygrał slalom. Młody Norweg wyprzedził Marcela Hirschera (lider klasyfikacji generalnej) oraz Felixa Neureuthera.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8426[/SPORTOWEPODHALE]

 
17.11.2014 / 21:30

Zresetować głowy

Jeszcze delektujemy się ucztą na jaką zaprosili nas w niedzielny wieczór hokeiści Podhala i Sanoka. Jeszcze wspominamy kapitalne akcje, które powinny, a nie przyniosły „szarotkom” wyrównującej bramki, a już szykujemy się do kolejnego dania - workowej potyczki z równie mocnym rywalem, GKS-em Tychy.

– Wolałbym grać brzydki mecz, a wygrać. Szkoda, bo mieliśmy sytuacje. Na pewno nie byliśmy gorszą drużyną. Szkoda kar na koniec, ale poszliśmy va banque. Ale to już historia. Liga pędzi w zawrotnym tempie. Szybko musimy zresetować głowy i myśleć jak ugryźć kolejnego trudnego rywala – mówi kapitan, Jarosław Różański.

- Sanok to aktualny mistrz Polski, z którym nie możemy się mierzyć ani personalnie, ani finansowo – powiedział po meczu trener Marek Ziętara.

Te słowa są aktualne także w przypadku tyszan, którzy mają nie tylko kilka razy wyższy budżet, ale w składzie reprezentantów kraju i siedmiu obcokrajowców. To o pięciu „stranieri” mniej niż mieli sanoczanie w niedzielny wieczór. W trzech piątkach mistrzów kraju było tylko czterech Polaków! Reprezentacji kraju grali w drugiej (Zapała) i w trzeciej (Dutka, Strzyżowski, Rąpała). Michał Białoński na konferencji prasowej pytał trenera Miroslava Fryczera co z mistrzami Polski juniorów. Odparł, że występowali. Tak naprawdę to tylko jeden – Radosław Sawicki. 19-latek, który w zeszłym sezonie grał nie tylko w barwach sanoczan, ale także całkiem udanie w juniorach HC Poprad oraz Wilusz i Biały tworzyli czwartą formację ofensywną, i… w pierwszej tercji przebywali na lodzie raptem 90 sekund! W całym meczu ciut ponad 3 minuty!

Porażka Podhala z Sanokiem definitywnie zamknęła drogę „szarotkom” do Pucharu Polski. Finałową czwórkę tworzą - Sanok, GKS Tychy, Cracovia i JKH Jastrzębie (czwarty zespół będzie grał baraż z pierwszoligowym Stoczniowcem). Decydujące boje rozegrane zostaną z końcem grudnia w pięknej Arenie Kraków.

- Czy mi żal, że odpadliśmy z walki o Puchar Polski? - powtarza pytanie Marek Ziętara. - Przed sezonem nikt nie zakładał, że będziemy tak blisko awansu do Pucharu Polski, a jednak dzięki naszej świetnej postawie otarliśmy się o awans. Gra w Pucharze Polski byłby dla nas bonusem. Cieszy mnie, że z każdym walczymy bez wielkiego składu z dużo możniejszymi od nas. Od początku naszym celem numer jeden był awans do pierwszej szóstki po pierwszej części sezonu.

Stefan Leśniowski
[SPORTOWEPODHALE]index.php?s=tekst&id=8428[/SPORTOWEPODHALE]

Wiadmości z kraju